Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Socialskydd

Ämnesområdet innehåller statistik över den sociala tryggheten i Finland, som genomförs med att betala pensioner och andra utkomstskyddsförmåner samt genom att erbjuda social- och hälsovårdstjänster. Statistiken omfattar uppgifter om social- och hälsovårdens utgifter och finansiering, om personer med socialskyddsförmåner och summan av använda förmåner, social- och hälsovårdstjänster samt producenter av tjänsterna.

Statistik

Totala pensionsutgifterna
Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.
Allmänt bostadsbidrag
Statistiken över det allmänna bostadsbidraget beskriver de allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut.
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Statistiken över det arbetslöshetsskydd som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundskyddet för arbetslösa som betalas av FPA.
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland ger en helhetsbild av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut i Finland under arbetslöshetstid.
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Statistiken över arbetspensionsförsäkrade i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionsförsäkrade i Finland efter arbetspensionssektor och -lag.
Arbetspensionstagare i Finland
Statistiken över arbetspensionstagare i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland.
Barnavårdsstöd
Det lagstadgade barnavårdsstödet är ett månatligt stöd som betalas till familjer som ett sätt att från samhällets sida ekonomiskt stödja ordnandet av dagvården för barn under skolåldern och för barn som inleder sin skolgång.
Barnbidrag
Barnbidraget är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barnfamiljer har.
Barnskydd
Uppgifterna bygger på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärds barnskyddsregister om barn och ungdomar som placerats utom hemmet samt på en sammanfattande enkät, som Institutet för hälsa och välfärd genomför årligen i kommunerna, om barn och ungdomar som omfattas av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.
Bostadsbidrag för pensionstagare
Statistiken om bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut.
FPA-rehabilitering
Statistiken över FPA-rehabiliteringen ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA.
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Statistiken över FPA:s handikappförmåner och -tjänster behandlar förmåner som FPA betalar ut till handikappade: handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år, vårdbidrag för pensionstagare och kostersättning samt tolkningstjänster för handikappade.
Företagshälsovård
Företagshälsovårdstatistiken ger information om den företagshälsovård som genomförs i Finland och som ersätts av FPA.
Föräldradagpenning
De som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen.
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Statistiken över institutionsvård och boendeservice inom socialvården bygger på uppgifter från socialvårdens vårdanmälningsregister.
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen.
Militärunderstöd
Syftet med militärunderstödet är att trygga försörjningen för värnpliktiga eller kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst och deras anhöriga under militär- och civiltjänstgöringen.
Moderskapsunderstöd
Moderskapsunderstödet är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barn innebär för familjerna.
Pensioner från FPA
Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet.
Recept och ersatta läkemedel
Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader.
Sjukdagpenning
Alla som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen.
Sjukvårdsersättningar
Alla som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen.
Skolresestöd
Skolresestödet är en form av stöd för skolgång och studier.
Statistik över grundläggande utkomststöd
I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret.
Statistik över pensionstagarna i Finland
Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av de pensioner som utbetalas med stöd av arbetspensions- och folkpensionssystemet i Finland.
Studiestöd
FPA:s studieförmånsstatistik ger information om hur samhället stödjer de studerandes utkomst under studietiden.
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Statistiken innehåller uppgifter som samlats in av kommunerna om avtal om underhållsbidrag, utredningar av faderskap och avtal om vårdnad av barn, boende och umgängesrätt.
Underhållsstödet
Underhållsstöd är ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga underhållet för ett barn när barnet inte får underhållsbidrag av den förälder som är underhållsskyldig.
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Enligt det europeiska systemet för statistik över socialt skydd (ESSPROS) omfattar den sociala tryggheten alla de åtgärder som offentliga eller privata instanser vidtar för att trygga individens och familjens utkomst i fråga om vissa risker och behov.
Utkomststöd
Uppgifterna i årsstatistiken över utkomststöd bygger på Institutet för hälsa och välfärds register för utkomststöd, som innehåller uppgifter inlämnade av kommunerna om hushåll som fått utkomststöd, stödets varaktighet och belopp samt hushållens storlek och struktur.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Statistikcentralen producerar ingen statistik inom ämnesområdet.