Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Transport och turism

Transportstatistiken beskriver registrerade fordon, landsvägs- och järnvägsnätverk och -trafik, varutransporter inom vägtrafiken, inrikes- och utrikessjötrafik, lufttrafik samt trafikolyckor. Statistiken över turism beskriver övernattningar vid inkvarteringsanläggningar, inrikes- och utrikesresor och turismen till Finland.

Statistik

Finländarnas resor
Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest.
Första registreringar av motorfordon
Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland.
Handelsflottan
Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret.
Inkvarteringsstatistik
Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar.
Inrikes sjötrafik
Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna inom landet.
Järnvägsstatistik
Järnvägsstatistik utgör en basstatistik över Finlands järnvägar, som innehåller uppgifter både om bannätet och om järnvägstrafiken.
Luftfart
Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna.
Motorfordonsbeståndet
Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland.
Statistik över vägtrafikolyckor
Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna.
Utrikes sjöfart
Statistiken över utrikes sjöfart innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar.
Varutransporter inom vägtrafiken
Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland.
Vägstatistik
Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>