Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaper

Ämnesområdet omfattar statistik som bygger på nationalräkenskapssystemet. I Finland sammanställs nationalräkenskaperna enligt det europeiska systemet för nationella räkenskaper (ENS 2010). Statistiken täcker års- och kvartalsräkenskaper samt finansräkenskaper och regionala räkenskaper.

Statistik

Betalningsbalans och utlandsställning
Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden.
Finansräkenskaper
Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin.
Input-output
Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem.
Konjunkturindikator för produktionen
Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå.
Lönsamhetsundersökningar
I lönsamhetsundersökningar bryts årliga förändringarna av förädlingsvärdet, produktion och arbetslönsamhet ned i komponenter, so att man kan granska vilka faktorer som genererat förändringen.
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå.
Nationalräkenskaper, årsvis
Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt.
Regional input-output
Regional input-output innehåller de regionala tillgångs- och användningstabellerna samt input-outputtabeller baserade på dessa.
Regionalräkenskaper
Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar.
Satelliträkenskaper för kultur
Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har.
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna.
Utrikeshandel med varor och tjänster
Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning.
Värdet av hushållsproduktionen
Oavlönat hemarbete – dvs.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>