Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Priser och kostnader

Ämnesområdet innehåller statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.

Statistik

Byggnadskostnadsindex
Byggnadskostnadsindexet beskriver, med hjälp av prisutvecklingen för grundinsatser som använts vid byggandet, den relativa förändringen av byggnadskostnaderna för byggarbeten och byggnader som till sina viktigaste byggegenskaper är jämförbara.
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket.
Internationell prisjämförelse
Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter.
Jordbyggnadskostnadsindex
Jordbyggnadskostnadsindexet (MAKU) beskriver förändringar i de kostnader som uppkommer för företagare inom schaktningsbranschen vid förvärv och användning av insatser.
Konsumentprisindex
Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland.
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen av fastighetsunderhåll på hela landets nivå för olika kostnadsposter av fastighetsskötsel, till vilka hör förvaltning, användning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering, skadeförsäkringar och underhållsreparationer.
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Lantmäteriverket upprätthåller ett register över fastighetsköp, som innefattar alla överlåtelse, dvs.
Prisindex för offentliga utgifter
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kom-munalekonomin (kommuner och samkommuner).
Prisutveckling för alkoholdrycker
Statistiken över prisindexet för alkoholdrycker visar hur konsumentpriserna på alkoholdrycker utvecklas och berättar hur mycket priserna har ändrats i förhållande till jämförelsetidpunkten.
Producentprisindex
Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel.
Producentprisindex för lantbruk
Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel.
Producentprisindex för tjänster
Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB), hushåll (Business to Consumers, BtoC) samt alla slutanvändare (Business to All, BtoAll).

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>