Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Löner och arbetskraftskostnader

Innehåller statistik över bl.a. löntagarnas inkomstnivå och antal samt arbetskraftskostnader och sammansättningen av dem, bl.a. undersökningen om lönestrukturen, förtjänstnivåindex och arbetskraftskostnadsindex.

Statistik

Arbetskraftskostnadsindex
Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme.
Arbetskraftskostnadsundersökning
Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år.
Förtjänstnivåindex
Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Löner inom kommunsektorn
Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.
Lönestrukturstatistik
Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Lönesummaindex
Lönesummaindexen är index som beskriver den månatliga utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar.
Månadslöner inom den privata sektorn
Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Månadslöner inom staten
Statistiken över månadslöner inom staten beskriver löner för löntagare som omfattas av statens budgetekonomi och deras antal.
Timlöner inom den privata sektorn
Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>