Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018 1.1.- 31.12.2018
Ränteintäkter [från] 80 210 328 637
(Räntekostnader) 83 289 436 530
FINANSNETTO -3 -79 -108 108
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran) .. .. .. ..
Dividend income 2 384 3 635 3 636 5 512
Avgiftsintäkter 109 852 216 669 303 328 402 269
(Avgiftskostnader) 30 028 54 277 75 147 103 818
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. 942 ..
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto .. 577 756 ..
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto .. .. .. ..
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto 32 47 341 271
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto .. .. .. ..
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -106 -169 -339 -230
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto .. .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 4 978 9 087 14 407 32 429
(Övriga rörelsekostnader) 4 703 9 141 13 498 17 910
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 82 693 167 739 235 094 321 155
(Administrationskostnader) 46 995 94 680 135 272 185 160
varav: (Personalkostnader) 27 432 55 733 78 768 106 232
varav: (Övriga administrationskostnader) 19 563 38 947 56 504 78 927
(Avskrivningar [på]) 1 369 2 783 4 250 5 343
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar .. .. .. ..
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) .. .. .. ..
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. 357 357 782
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. ..
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 34 104 70 038 95 214 129 845
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter) 10 462 21 583 30 623 42 343
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 23 642 48 454 64 592 87 502
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 23 642 48 454 64 592 87 804

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.12.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/04/spy_2018_04_2019-04-18_tau_001_sv.html