Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Avsikten med indexet över industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av orderingången. Med statistiken får man därtill uppgifter om utvecklingen av den kommande produktionen och omsättningen. Beräkningen bygger på förändringsestimering. Den näringsgrensvisa summan räknas på basis av de företags uppgifter som har jämförbara uppgifter både för referensmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring räknas för näringsgrenen på basis av dessa summor. Vid beräkningen av årsförändring beaktas också företagsarrangemang och förändringar av näringsgrenar. Med denna årsförändring upphöjs indexet över orderingången motsvarande månad föregående år. Indexen för den grövre näringsgrensnivån räknas genom viktning från indexen över orderingångens 2-siffernivå i näringsgrensindelningen Som vikter används estimat för värdet av hela populationens orderingång på 2-siffernivån. De senaste indextalen kan revideras för de senaste 12 månadernas del då materialet kompletteras och företagen korrigerar sina uppgifter. Den statistik och de index som uppgjorts på basis av materialet är offentliga, dock med den begränsningen att enskilda företags uppgifter inte kan härledas på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/meta_sv.html