Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen

Slutligt index för år 2009

Statistikcentralen har beräknat det slutliga indexet för år 2009. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Mer detaljerade uppgifter finns i statistikens beskrivning på adressen http://tilastokeskus.fi/meta/til/atoi_sv.html. Bruttovärdeförändringarna på näringsgrenarnas 3-siffernivå har dividerats med förändringen av producentprisindexet för motsvarande näringsgrenar. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2009.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månadsindexet och det slutliga årsindexet efter näringsgren.

TOL 2008 Årsvolymindex 2009, prosent förändring
Preliminära Slutliga
Hela industrin (BCDE) -20,9 -18,1
Tillverkning ( C ) -23,3 -20,3
Livsmedelsindustri (10-11) -1,2 -3,3
Skogsindustri (16-17) -20,3 -19,5
Kemisk industri (19-22) -13,4 -9,4
Metallindustri (24-30) -30 -25,3
El- och elektronikindustri (26-27) -33,7 -23,1
Metallindustri (24-30) exkl. (26-27) -27,1 -26,6
Försörjn av el, gas, värme o kyla (D) -7,4 -0,6

Ändringar under januari-juli 2010

Enligt principen för kedjeindex har förändlingsvärdevikterna för näringsgrenarna ändrats för att bättre motsvara situationen år 2009. Också vikterna för arbetsställena har ändrats för att bättre motsvara situationen år 2009. När det gäller näringsgrenen el- och elektronikindustri (26-27) har man dessutom preciserat de deflatorer som används. Dessa förändringar har inverkat på indextalen och förändringsprocenterna för årets början.

Enligt Statistikcentralens publicering 10.9.2010 var ökningen för januari-juli inom hela industrin (TOL BCDE) 8,2 procent. Med de slutliga uppgifterna för år 2009 och med användning av de nya vikterna för förädlingsvärdet och arbetsställena blir ökningen för hela industrin (TOL BCDE) 2,7 procent för januari-juli. Det faktum att tillväxtprocenten minskade i början av året beror bl.a. på att det slutliga indexet för år 2009 (-18,1 %) inte minskade lika mycket som det preliminära indexet (-20,9 %). Dessutom förklaras minskningen av tillväxtprocent av förändringen av viktstrukturen mellan näringsgrenarna. I synnerhet skogsindustrins och el- och elektronikindustrins andelar av förädlingsvärdet minskade betydligt år 2009. På motsvarande sätt ökade bl.a. livsmedelsindustrins och den kemiska industrins andelar av förädlingsvärdet.


Senast uppdaterad 8.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2010, Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/08/ttvi_2010_08_2010-10-08_uut_001_sv.html