Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen januari-februari 2010

Orsaker till revideringen av de ursprungliga uppgifterna:

Estimering

Inom näringsgrenen tillverkning av elektronik och elprodukter används estimering, eftersom Statistikcentralen inte har tillgång till uppgifterna från ett antal börsbolag inom tidtabellen för statistikproduktionen. Näringsgrensuppgifterna måste estimeras 8 gånger om året, dvs. varje kvartals två första månader har estimerats. T.ex. uppgifterna för januari och februari har estimerats i tidigare publikationer och nu i samband med publiceringen i mars preciseras uppgifterna för månaderna i fråga, eftersom Statistikcentralen har tillgång till uppgifterna.

Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial används för att inom vissa näringsgrenar beskriva utvecklingen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda. Materialet står inte till Statistikcentralens förfogande inom tidtabellen för statistikproduktionen och därför har utvecklingen av företag med mindre än 50 anställda estimerats för den senaste månaden. Vanligtvis hinner Statistikcentralen få tillgång till betalningsövervakningsuppgifterna i tid till månadens andra publicering.

Estimeringen är som störst under varje kvartals två första månader, då upp till omkring 24 procent av uppgifterna i indexet baserar sig på estimering. Vid vändpunkterna inom ekonomin och vid strukturförändringar reagerar estimeringsmodellerna långsamt på förändringen.

Uppgifter som saknas

Volymindex för industriproduktionen är urvalsstatistik. I urvalet ingår drygt 1 000 arbetsställen eller företag. Månatligen har det i genomsnitt saknats uppgifter om mindre än 20 arbetsställen. Detta kan medföra en revidering av uppgifterna, men dess inverkan har varit rätt så liten.

Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial används för att beskriva utvecklingen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda. Detta material kompletteras i princip under sex månader. Den mest betydande kompletteringen sker mellan den andra och tredje publiceringen. Då beräknas revideringen emellertid att vara obetydlig inom hela industrin. Betalningsövervakningsmaterialet täcker för närvarande något under 70 procent av företagen med mindre än 50 anställda.

Förändrade säsongrensade siffror

De säsongrensade indextalen kan förändras även om de ursprungliga indextalen inte förändras. Förändringarna i de säsongrensade indextalen och indextalen som anger trenden kan också sträcka sig flera år bakåt i tiden. Särskilt i vändpunkter inom ekonomin reagerar de säsongrensade serierna inte tillräckligt snabbt på branta förändringar.

Siffrorna revideras snabbare än tidigare

Nedan finns ett exempel på en revidering av de ursprungliga årsförändringsprocenten för januari och februari år 2010 inom några huvudnäringsgrenar. Revideringen i den andra publiceringen i januari baserar sig till stor del på revisioner som tagits i bruk. I fortsättningen kommer revideringen mellan den första och andra publiceringen att vara betydligt mindre och bero främst på att vi fått tillgång till betalningsövervakningsuppgifterna i statistikföringen.

Tidigare har revideringen skett i samband med avstämningen av årsvolymindexet en gång om året med 1-2 års eftersläpning. Det centrala målet med revisionerna har varit att snabba upp revideringen till 1-2 månader. Med estimering minskas revideringen.

Av tabellen framgår att fabriksindustrin exkl. tillverkning av eltekniska produkter inte förändrats just alls. Nästan all förändring hänför sig till tillverkningen av eltekniska produkter. Näringsgrenens (26-27) vikt inom hela industrin är 19,2 procent.

Revidering av uppgifterna

Revidering av uppgifterna för januari
Näringsgren 1:a publiceringen 2:a publiceringen 3:e publiceringen
Hela industrin BCDE -1,8 0,0 7,2
Tillverkning C -4,1 -3,7 6,7
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustrin (C exkl. 26-27) -5,4 -3,2 -3,1
Tillv. av eltekniska produkter 26-27 2,2 3,8 50,7
Revidering av uppgifterna för februari
Näringsgren 1:a publiceringen 2:a publiceringen
Hela industrin BCDE -1,9 0,9
Fabriksindustrin C -3,7 -0,4
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustrin (C exkl. 26-27) 0,6 1,7
Tillv. av eltekniska produkter 26-27 -18,1 -7,1

Senast uppdaterad 10.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2010-05-10_uut_001_sv.html