Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om revideringen av volymindexet för industriproduktionen

Slutligt index för år 2012

Uppgifterna om volymindexet för industriproduktionen för år 2012 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin. För att beräkna de slutliga årsförändringarna har bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå dividerats med motsvarande näringsgrenars förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2012.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månadsindexet och av det slutliga årsindexet efter näringsgren.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen 2012, preliminära och slutliga årsförändringar

TOL 2008 Årsindex 2012, %
Preliminär Slutlig
Hela industrin (BCDE) -2,1 -2,1
Utvinning av mineral (B) -20,6 -7,4
Tillverkning (C) -1,1 -1,8
Livsmedelsindustri (10–11) -1,0 -1,0
Skogsindustri (16–17) -2,5 -2,5
Kemisk industri (19–22) 3,7 0,3
Metallindustri (24-30,33) -1,4 -1,8
El- och elektronikindustri (26–27) -3,4 -7,6
Tillverkning av transportmedel (29–30) 0,1 4,7
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) -4,6 -4,6

Ändringar som påverkar beräkningen år 2014

De näringsgrensvisa vikterna för förädlingsvärdet och de stratumvisa bruttovärdevikterna har ändrats för att motsvara situationen år 2012. Inom utvinning av mineral minskade förädlingsvärdets andel år 2012 jämfört med år 2011. El- och elektronikindustrins förädlingsvärdeandel minskade ytterligare jämfört med år 2011. Livsmedelsindustrins förädlingsvärdeandel ökade med nästan en procentenhet jämfört med år 2011.

I tabellen nedan presenteras de näringsgrensvisa förädlingsvärdeandelarna av hela industrins (BCDE) förädlingsvärde åren 2010, 2011 och 2012.

Tabell 2. Förädlingsvärdeandelar inom industrin åren 2010, 2011 och 2012

TOL 2008 Förädlingsvärdeandel 2010 (%) Förädlingsvärdeandel 2011 (%) Förädlingsvärdeandel 2012 (%)
Hela industrin (BCDE) 100,0 100,0 100,0
Utvinning av mineral (B) 1,7 3,8 2,0
Tillverkning (C) 83,7 82,9 83,9
Livsmedelsindustri (10–11) 7,8 7,5 8,4
Skogsindustri (16–17) 13,6 13,1 13,3
Kemisk industri (19–22) 13,1 13,1 13,7
Metallindustri (24-30,33) 41,4 40,8 39,5
El- och elektronikindustri (26–27) 13,4 10,2 8,5
Tillverkning av transportmedel (29–30) 2,0 2,6 2,8
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 12,0 10,2 10,7

Säsongrensningsmodellerna har uppdaterats

Säsongrensningsmodellerna för volymindexet för industriproduktionen uppdateras en gång om året. Uppdateringen av modellerna inverkar på de näringsgrensvisa arbetsdagskorrigerade och säsongrensade serierna samt på trendserierna.


Senast uppdaterad 6.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2014-03-10_uut_001_sv.html