Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2009

Antalet sysselsatta i januari färre än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i januari år 2009 till 2 454 000, vilket var 26 000 färre än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 29 000). Antalet sysselsatta löntagare var färre än i januari 2008, medan antalet företagare ökade. Antalet sysselsatta i åldern under 55 år minskade, medan antalet sysselsatta som fyllt 55 år ökade. Antalet sysselsatta minskade i synnerhet i Södra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 68,3 procent, dvs. 1,1 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,3 procent, medan den i december år 2008 var 70,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,4 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 67,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga i åldern 15–24 år sjönk från januari 2008 med 2,0 procentenheter till 36,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2009/01–2008/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, tusen personer

  2009/01 2008/01 Förändring, %
2009/01 - 2008/01
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 015 3 993 0,6
Arbetskraften totalt 2 639 2 661 –0,8
Sysselsatta totalt 2 454 2 480 –1,0
– löntagare 2 128 2 171 –2,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 310 5,4
Arbetslösa 184 181 2,0
Utanför arbetskraften totalt 1 376 1 332 3,3
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 68,3 69,3 –1,1
Relativt arbetslöshetstal, % 7,0 6,8 0,2
Arbetskraftsandel, % 65,7 66,6 –0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i januari 2009 till 184 000, dvs. 4 000 fler än i januari året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (± 15 000). Antalet arbetslösa män ökade, medan antalet arbetslösa kvinnor minskade.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,0 procent i januari, dvs. 0,2 procentenheter större än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet var i januari 6,6 procent. Bland män steg det relativa arbetslöshetstalet med 1,0 procentenhet till 7,3 procent medan det relativa arbetslöshetstalet bland kvinnor minskade med 0,6 procentenheter till 6,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i januari 15,6 procent, vilket var 2,1 procentenheter mindre än i januari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 15,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,8 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 12,1 procent.

I januari fanns det 45 000 fler som inte tillhörde arbetskraften än året innan.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 246 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 28 000 fler än i januari året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (23 %), Birkaland (20 %) och Österbotten (19 %). I slutet av januari var antalet permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 27 000, vilket var 17 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 77 000 i slutet av januari, vilket var 3 000 färre jämfört med januari i fjol. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften. Det fanns 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 8 000 större än i januari året innan. I januari anmäldes 45 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 22 000 färre än i januari året innan.

Förändringar 2009/01 – 2008/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, tusen personer

  2009/01 2008/01 Förändring, %
2009/01 - 2008/01
Arbetslösa arbetssökande 246 219 12,6
– arbetslösa längre än ett år 41 47 –13,6
Åtgärder sammanlagt 77 80 –3,9
– sysselsatta genom stödåtgärder 34 34 1,6
– i arbetskraftsutbildning 28 30 –6,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 15 17 –10,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 45 68 –32,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.      

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Artikel om sysselsättning bland de studerande och de äldre:
http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-02-24_001.html

Artikel om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Det senaste offentliggörandet om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.02.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/01/tyti_2009_01_2009-02-24_tie_001_sv.html