Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2010

Det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent i april

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 15 000 fler i april år 2010 än i april året innan. Det relativa arbetslöshetstalet ökade med 0,6 procentenheter till 9,3 procent. Antalet sysselsatta minskade med 15 000.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/04

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/04

Antalet sysselsatta uppgick i april år 2010 till 2 417 000, dvs. 15  000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Sydvästra Finland, Lappland samt Västra och Inre Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 66,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,8 procentenheter till 67,4 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,6 procentenheter till 66,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2010 till 248 000, vilket var 15 000 fler än i april året innan. Bara antalet arbetslösa män ökade.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent i april, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i april 8,7 procent. Bland män steg det relativa arbetslöshetstalet med 1,1 procentenheter till 10,5 procent, medan det relativa arbetslöshetstalet bland kvinnor alltjämt var 8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i april 26,6 procent, vilket var 2,9 procentenheter högre än i april året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 23,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 7,3 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Lappland, dvs. 19 procent.

Antalet personer i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 19 000, av vilka 15 000 var kvinnor.

Obs! Det är skäl att förhålla sig försiktigt till de färskaste siffrorna i trenderna, eftersom de delvis baserar sig på prognoser.

Förändringar i sysselsättningen 2010/04–2009/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/04 2009/04 2010/04 - 2009/04
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 040 4 021 0,5
Arbetskraften totalt 2 666 2 666 0,0
Sysselsatta totalt 2 417 2 432 –0,6
– löntagare 2 092 2 115 –1,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 317 2,6
Arbetslösa 248 233 6,4
Utanför arbetskraften totalt 1 374 1 355 1,4
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 66,9 67,6 –0,7
Relativt arbetslöshetstal, % 9,3 8,8 0,6
Arbetskraftsandel, % 66,0 66,3 –0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 264 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Detta var 12 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan inom nio ELY-centralers verksamhetsområde. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande på Åland (34 %), i Egentliga Finland (21 %), Nyland (13 %) och Birkaland (8 %). Däremot minskade antalet arbetslösa arbetssökande inom sju ELY-centralers verksamhetsområde; mest i Kajanaland (-13 %) och Norra Karelen (-11 %). I slutet av april var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 26 000, vilket var 10 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats genom arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 92 000 i slutet av april, vilket var 7 000 fler jämfört med april året innan. Åtgärderna gällde 3,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 större än i april året innan. I april anmäldes 40 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2010/04 – 2009/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/04 2009/04 2010/04 - 2009/04
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 264 252 4,8
– arbetslösa längre än ett år 52 40 30,5
Åtgärder sammanlagt 92 85 8,1
– sysselsatta genom stödåtgärder 33 35 –6,8
– i arbetskraftsutbildning 38 33 15,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 22 18 24,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 40 39 4,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (431,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/04/tyti_2010_04_2010-05-25_tie_001_sv.html