Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.6.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för maj 9,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2012 till 266 000, dvs. 8 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. I arbetskraftsundersökningen är arbetslöshetssiffrorna som högst i maj, då de studerande kommer ut på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta var 13 000 fler än i maj året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/05

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/05

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2012 till 2 525 000, dvs. 13 000 fler än året innan (felmarginal ± 31 000). Antalet sysselsatta män var nästan oförändrat, men antalet sysselsatta kvinnor ökade med 14 000 personer jämfört med året innan. Antalet sysselsatta ökade inom den offentliga sektorn och var oförändrat inom den privata sektorn.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 69,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,1 procentenheter till 69,1 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för män med 0,2 procentenheter till 70,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2012 till 266 000, vilket var 8 000 färre än i maj året innan (felmarginal ± 19 000). Av de arbetslösa var 153 000 män och 114 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent i maj, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,5 procent för män och 8,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i maj 30,7 procent, vilket var 2,7 procentenheter lägre än i maj året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,5 procent.

Maj är en exceptionell månad i arbetskraftsundersökningen. Ungdomar som söker sommarjobb och avslutar sina studier söker sig samtidigt till arbetsmarknaden, vilket tillfälligt höjer antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet. I maj ger den säsong- och slumpvariationsrensade trenden en bättre bild av arbetslöshetsnivån än vad månadsestimaten gör.

Förändringar i sysselsättningen 2011/05–2012/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/05 2012/05 2011/05 - 2012/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 057 4 073 0,4
Arbetskraft totalt 2 785 2 790 0,2
Sysselsatta 2 512 2 525 0,5
– löntagare 2 172 2 187 0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 338 –0,7
Arbetslösa 274 266 –2,8
Ej i arbetskraften 1 272 1 283 0,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,2 69,9 0,6
Relativt arbetslöshetstal 9,8 9,5 –0,3
Relativt arbetskraftstal 68,7 68,5 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 229 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 3 000 fler än i maj året innan.

Arbetslösheten minskade från maj året innan inom fyra ELY-centralers verksamhetsområden: mest i Satakunta (–6 %) och Birkaland (–5 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (9 %) och Norra Österbotten (6 %) samt på Åland (10 %). I slutet av maj var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats genom arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 113 000 i slutet av maj, vilket var lika många som i maj året innan. Åtgärderna gällde 4,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 fler än i maj året innan. I maj anmäldes 50 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 färre än i maj året innan.

Förändringar 2011/05–2012/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/05 2012/05 2011/05 - 2012/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 227 229 1,2
– arbetslösa längre än ett år 56 61 7,7
Åtgärder sammanlagt 113 113 –0,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 38 33 –15,0
– i arbetskraftsutbildning 32 28 –11,4
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 22 11,7
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 23 29 29,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 53 50 –5,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Den säsongrensade trenden hjälper tolka variationer i arbetslöshet och sysselsättning (på finska)

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (445,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/05/tyti_2012_05_2012-06-26_tie_001_sv.html