Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2020

Arbetslösheten ökade klart i september jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 35 000 färre i september 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 47 000 fler än i september år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/09–2020/09, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/09–2020/09, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. På grund av coronaviruspandemin finns det atypiska variationer i tidsserierna år 2020. Därför är den osäkerhet som är förknippad med trendsiffrorna större än vanligt. Nedgången i sysselsättningen i våras har i samband med beräkningen av uppgifterna för september tolkats som en nivåförändring i säsongrensningsmodellen, eftersom sysselsättningen inte har återgått till tidigare nivå på et halvt år. Nivåförändringen syns som en brant förändring i trendfigurerna. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i september 71,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent.

Antalet sysselsatta uppgick i september 2020 till 2 539 000 (felmarginal ±35 000), dvs. 35 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 10 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 25 000 färre än i september 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 72,0 procent, medan det året innan var 72,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,4 procentenheter till 73,4 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 70,6 procent från september året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2020 till 208 000 (felmarginal ±20 000), vilket var 47 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 110 000 män och 97 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 7,6 procent, då det året innan var 5,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,6 procentenheter till 7,7 procent från september året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,7 procentenheter till 7,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 607 000. Av dem var 237 000 sysselsatta och 40 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 276 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 14,3 procent, dvs. samma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2020 till 1 388 000, dvs. 7 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 125 000 dolt arbetslösa , dvs. 14 000 fler än i september 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/09 – 2020/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/09 2020/09 2019/09 - 2020/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 129 4 134 0,1
Arbetskraft totalt 2 734 2 746 0,4
Sysselsatta 2 573 2 539 –1,4
– löntagare 2 203 2 196 –0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 370 342 –7,5
Arbetslösa 161 208 29,0
Ej i arbetskraften 1 395 1 388 –0,5
– dolt arbetslösa 111 125 12,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,7 72,0 –0,7
Relativt arbetslöshetstal 5,9 7,6 1,7
Relativt arbetskraftstal 66,2 66,4 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2020

Under tredje kvartalet (juli–september) 2020 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 549 000, vilket var 50 000 färre än under motsvarande period år 2019. Antalet sysselsatta minskade mest inom vård och omsorg, sociala tjänster (Q), handel (G) samt hotell- och restaurangverksamhet (I).

Antalet arbetade timmar under tredje kvartalet 2020 var nästan detsamma som året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 212 000 under tredje kvartalet 2020, dvs. 45 000 fler än under juli–september 2019. Under tredje kvartalet 2020 var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, vilket var 1,6 procentenheter högre än under motsvarande period år 2019.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2020 till 1 375 000, vilket var 13 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 127 000 dolt arbetslösa , dvs. 16 000 fler än under motsvarande period år 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/III – 2020/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2019/III 2020/III 2019/III - 2020/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 766 2 761 –0,2
Sysselsatta totalt 2 600 2 549 –1,9
Arbetslösa totalt 166 212 27,1
– män 89 111 25,3
– kvinnor 78 100 29,2
Ej i arbetskraften 1 362 1 375 0,9
– dolt arbetslösa 111 127 14,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 316 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 90 000 fler än i september året innan.

Arbetslösheten steg i september från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (62 %), Österbotten (49 %), Egentliga Finland (44 %) och i Birkaland (40 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (1 %), Södra Savolax (17 %), Norra Karelen (18 %), Sydöstra Finland (20 %) och Mellersta Finland (20 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 57 000, vilket var 48 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 114 000 personer, dvs. 6 000 färre än i september året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 10 000 fler än i september året innan. I september anmäldes 58 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 färre än i september året innan.

Förändringar 2019/09–2020/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/09 2020/09 2019/09 - 2020/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 226 316 39,7
– arbetslösa längre än ett år 63 81 29,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 120 114 –5,3
– sysselsatta 24 23 –6,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 26 18,0
– i arbets- och utbildningsprövning 8 6 –27,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 65 58 –10,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 65 58 –11,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (618,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/09/tyti_2020_09_2020-10-20_tie_001_sv.html