Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2022, februari

Publicerad: 24.8.2021

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i juli

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 86 000 fler i juli 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var 5 000 färre än i juli år 2020. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,9 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/07–2021/07, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/07–2021/07, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Nedgången i sysselsättningen våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna har publicerats i StatFin-databastjänsten. Alla korrigerade tidsserier publiceras under år 2021.

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2021 till 2 639 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 86 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 45 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 41 000 fler än i juli 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 74,9 procent, medan det året innan var 72,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 2,1 procentenheter till 75,8 procent från juli året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,4 procentenheter till 73,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 71,8 procent, medan det året innan var 69,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2021 till 202 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 5 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 99 000 män och 103 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 7,1 procent, då det året innan var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,5 procentenheter till 6,7 procent från juli året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,2 procentenheter till 7,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i juli 8,7 procent, vilket var 6,6 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 17,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften bland 15–74-åringarna uppgick i juli 2021 till 1 282 000, dvs. 94 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/07 – 2021/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2020/07 2021/07 2020/07 - 2021/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 136 4 123 –0,3
Arbetskraft totalt 2 759 2 841 2,9
Sysselsatta 2 553 2 639 3,4
– löntagare 2 214 2 269 2,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 339 370 9,1
Arbetslösa 206 202 –2,2
Ej i arbetskraften 1 376 1 282 –6,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,6 74,9 2,3
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 69,7 71,8 2,1
Relativt arbetslöshetstal 7,5 7,1 –0,4
Relativt arbetskraftstal 66,7 68,9 2,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 323 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 65 000 lägre än i juli året innan.

Arbetslösheten sjönk i juli från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Österbotten (-27 %), Birkaland (-26 %) och Södra Österbotten (-25 %). Minst minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Mellersta Finland (-11 %), Tavastehus (-12 %) och Nyland (-12 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade 32 000, vilket var 50 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 98 000 personer, dvs. 3 000 fler än i juli året innan. Servicen omfattade 3,4 procent av arbetskraften.

Det fanns 40 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 14 000 färre än i juli året innan. I juli anmäldes 72 000 nya lediga jobb, dvs. 26 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2020/07–2021/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/07 2021/07 2020/07 - 2021/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 387 323 –16,7
– arbetslösa längre än ett år 78 114 46,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 94 98 3,7
– sysselsatta 21 28 32,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 20 18 –7,6
– i arbets- och utbildningsprövning 5 5 6,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 49 47 –4,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 46 72 55,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (342,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/07/tyti_2021_07_2021-08-24_tie_001_sv.html