Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2014

Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 300 000

Enligt Statistikcentralen var 301 524 personer med utländsk bakgrund bosatta i Finland i slutet av år 2013. Detta var 5,5 procent av hela befolkningen. Antalet personer med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, uppgick till 256 241 och antalet personer i andra generationen, dvs. inrikes födda, uppgick till 45 283.

Personer med utländsk bakgrund 1990–2013

Personer med utländsk bakgrund 1990–2013

När man ser till kontinent hade 59 procent av alla personer med utländsk bakgrund europeisk bakgrund. Tjugofyra procent hade asiatisk bakgrund och 12 procent afrikansk bakgrund.

Den klart största gruppen av personer med utländsk bakgrund var personer vars bakgrundsland var Ryssland eller det forna Sovjetunionen. I slutet av år 2013 var deras antal 74 202, vilket är en fjärdedel av alla personer med utländsk bakgrund. De näst största grupperna utgjordes av dem med estnisk bakgrund, 40 990 personer, med somalisk bakgrund, 15  723 personer, och med irakisk bakgrund, 11 942 personer.

Personerna med utländsk bakgrund är betydligt yngre till sin åldersstruktur

Åldersstrukturen för personer med utländsk bakgrund avviker klart från den för personer med finländsk bakgrund. Av dem med finländsk bakgrund var andelen arbetsföra (15–64 år) 63 procent. Andelen arbetsföra personer av personerna med utländsk bakgrund var 76 procent, och av personer med utländsk bakgrund i första generationen 86 procent.

Av personerna med utländsk bakgrund var 5 procent i pensionsåldern (65 år fyllda), medan motsvarande andel för personerna med finländsk bakgrund var 20 procent. När det gäller personerna med utländsk bakgrund var 18 procent 0–14-åringar, medan motsvarande andel för personerna med finländsk bakgrund var 16 procent.

Personer med utländsk bakgrund efter ålder, 2013

Personer med utländsk bakgrund efter ålder, 2013

Det finns också stora skillnader i ålderstrukturen för personer med utländsk bakgrund när det gäller första och andra generationen. I gruppen med utländsk bakgrund i första generationen avtecknar sig 25–34-åringarna som en klart större grupp än de övriga åldersklasserna. Personerna med utländsk bakgrund i andra generationen var fortfarande unga – av dem var nästan hälften ännu under skolåldern, dvs. 0–6-åringar år 2013. Andelen personer under 30 år med utländsk bakgrund i andra generationen uppgick till 93 procent.

Könsfördelningen varierar efter bakgrundsland

I slutet av år 2013 var 153 007 av personerna med utländsk bakgrund män och 148 517 kvinnor, dvs. det fanns 4 490 fler män än kvinnor. Männens andel av personerna med utländsk bakgrund var 51 procent och andelen har ökat långsamt under 2000-talet. När det gäller personerna med finländsk bakgrund var männens andel 49 procent i slutet av år 2013, liksom av Finlands hela befolkning.

Sett till bakgrundsland är skillnaderna i könsfördelningen betydande mellan de olika bakgrundslandsgrupperna i Finland. Männens andel var störst bland dem med brittisk bakgrund, av dem var 80 procent män. De näst största andelarna män hade grupperna med nigeriansk, nepalesisk och pakistansk bakgrund.

När det gäller personerna med thailändsk och filippinsk bakgrund var rentav 85 respektive 71 procent kvinnor. När det gäller de största grupperna av bakgrundsländer hade också de med t.ex. rysk, kinesisk och vietnamesisk bakgrund en kvinnomajoritet.

Andelen utländska medborgare i Finland är liten

År 2013 fanns det 207 511 utländska medborgare i Finland. Även om den relativa ökningen av utländska medborgare har varit stor under de senaste tjugo åren, är den relativa andelen utländska medborgare i Finland fortfarande liten i internationell jämförelse. Andelen utländska medborgare av hela befolkningen var 3,8 procent år 2013.

I de nuvarande EU-länderna, dvs. EU-27-länderna, var antalet utländska medborgare i genomsnitt 6,8 procent år 2012, som är det senaste året för vilket uppgifter är tillgängliga. Finlands siffra var det sjunde lägsta bland EU-27-länderna, 3,6 procent. Av de gamla EU-länderna (EU-15-länderna) hade Finland den minsta andelen utländska medborgare; av alla EU-länder hade Ungern, Slovakien, Litauen, Bulgarien, Rumänien och Polen lägre andel utländska medborgare än Finland.

Andel (%) utländska medborgare i EU-27-länderna 2012

Andel (%) utländska medborgare i EU-27-länderna 2012
Källa: Eurostat. I andelen utländska medborgare ingår också de som har anteckningen okänd ifråga om medborgarskap.

Många med utländsk bakgrund får finskt medborgarskap efter att ha bott flera år i landet. Av personer med utländsk bakgrund hade 33 procent finskt medborgarskap år 2013.

År 2013 var inflyttningsöverskottet i Finland rekordstort, då 18 048 fler personer flyttade till Finland än från Finland. Största delen av nettoflyttningen bestod av personer födda i ett EU-land.

Dessa och andra uppgifter finns i Statistikcentralens nyutgivna publikation Befolkning med utländsk bakgrund 2013 . Publikationen innehåller uppgifter om befolkningen med utländsk bakgrund och de senaste årens internationella flyttningsrörelse. Dessutom har man utrett sysselsättningen för befolkningen med utländsk bakgrund i Finland. Befolkningen granskas efter medborgarskap, födelseland, språk och härkomst.


Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Befolkning med utländsk bakgrund 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12-10_tie_001_sv.html