Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2019, miljoner euro

  2019
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 6 247 6 388 701
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 39 940 2 830 1 007
Utdelningsintäkter 2 123 427 162
Ränteintäkter 1 206 288 104
Övriga intäkter 4 434 628 101
Återförda nedskrivningar 1 882 199 145
Försäljningsvinster 30 295 1 287 495
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -33 693 -973 -307
Kostnader för fastighetsplaceringar -379 -76 -61
Kostnader för övriga placeringar -4 405 -255 -57
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -722 -103 -16
Nedskrivningar -2 101 -333 -101
Fastighetsavskrivningar enligt plan -25 -5 -8
Försäljningsförluste -26 062 -200 -64
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar 0 4 531 0
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_002_sv.html