Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2018

Högst utbildade år 2017 var 40–44-åringarna

Fram till slutet av år 2017 hade 3 334 648 personer, dvs. 72 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet jämfört med året innan Mest utbildade var 40–44-åringarna, av vilka 87 procent hade avlagt examen.

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2017

Befolkningen efter utbildningsnivå, ålder och kön 2017

År 2017 hade 31 procent av befolkningen examen på högre nivå. Högst utbildade var 40–44-åringarna, av vilka 47 procent hade avlagt examen på högre nivå. Bland de yngre åldersgrupperna är andelen som avlagt examen på högre nivå inte lika hög. Bland 35–39-åringarna var andelen som avlagt examen på högre nivå 44 procent och bland 30–34-åringarna 39 procent. Med andra ord är 40–44-åringarna tillsvidare åldersgrupperna med den högsta utbildningen.

I åldersgruppen över 75 år hade männen avlagt examen i större omfattning än kvinnorna. Dessutom var männens andel av dem som avlagt examen på högre nivå större än andelen kvinnor i åldersgruppen 70–74 år. Bland dem som inte fyllt 70 år var kvinnorna i majoritet både bland dem som avlagt examen och bland dem som avlagt examen på högre nivå. Av alla kvinnor hade 35 procent en examen på högre nivå och 27 procent en examen enbart på grundnivå. Av männen hade 27 procent en examen på högre nivå, 29 procent hade ingen examen efter grundnivå. I de yngre åldersklasserna var skillnaderna mellan könen ännu större. Bland kvinnorna i åldern 25–34 år hade 43 procent avlagt examen på högre nivå och 13 procent hade ingen examen efter grundnivå, medan motsvarande andelar bland männen var 28 procent och 19 procent. Männen var i majoritet i utbildning på andra stadiet och en aning fler än kvinnorna i forskarutbildningen. Kvinnorna avlade alltså majoriteten av examina på högre nivå, men män som sökte sig till högskoleutbildning avlade oftare licentiat- eller doktorsexamen. I databastabellerna beskrivs andelen och antalet som avlagt examina både sett till kön, åldersgrupp samt område.

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden år 2017

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden år 2017

År 2017 bodde den högst utbildade befolkningen i Nyland. Utbildningsnivåmätaren för befolkningen visar den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. I Nyland hade befolkningen en utbildning efter grundnivån på i genomsnitt 4,1 år. Den näst högst utbildade befolkningen bodde i Birkaland, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,8 år efter grundnivån. Utbytet av examensuppgifter i Norden förbättrade utbildningsnivån på Åland, då Statistikcentralens examensregister kunde kompletteras med examina som avlagts i de andra nordiska länderna. Befolkningen på Åland hade i genomsnitt en utbildning på 3,3 år efter grundnivån, medan ålänningarna för utbytet av uppgifter hade i genomsnitt 2,9 års utbildning.

År 2017 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 111 748 personer, vilket är 16 procent av åldersklassen. Av männen hade 18 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 14 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns på Åland, där 23 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Södra Österbotten och Kajanaland, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån.

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder 2017

Ålder Totalt Ingen examen efter
grundskolenivån
Personer som avlagt
examen
Andra stadiet 1) Högre nivå
  %   %   %   %   %
Totalt 14 460 100,0 8 242 57,0 6 218 43,0 5 028 34,8 1 190 8,2
15-19 6 567 100,0 5 955 90,7 612 9,3 612 9,3 . .
20-24 4 410 100,0 1 260 28,6 3 150 71,4 2 992 67,8 158 3,6
25-34 1 157 100,0 280 24,2 877 75,8 603 52,1 274 23,7
35-44 162 100,0 28 17,3 134 82,7 61 37,7 73 45,1
45-54 163 100,0 22 13,5 141 86,5 74 45,4 67 41,1
55-64 430 100,0 82 19,1 348 80,9 200 46,5 148 34,4
65-74 1 069 100,0 362 33,9 707 66,1 373 34,9 334 31,2
75- 502 100,0 253 50,4 249 49,6 113 22,5 136 27,1
1) Innehåller specialyrskesutbildningsnivå

Merparten av inrikes födda med utländsk bakgrund tillhör den unga befolkningen. Av de inrikes födda med utländsk bakgrund som fyllt 15 år hörde 76 procent till åldersgruppen 15–24-åringar, som är i början av sin utbildningsbana. Av inrikes födda med utländsk bakgrund hade 71 procent av 20–24-åringarna avlagt examen, vilket är 12 procentenheter färre än andelen som avlagt examen av befolkningen i samma ålder. Högst utbildade av inrikes födda med utländsk bakgrund är 35–45-åringarna, av vilka 45 procent hade avlagt examen på högre nivå.


Källa: Utbildning 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2017/vkour_2017_2018-11-02_tie_001_sv.html