Finländsk bilism under ett sekel

I Finland börjar bilismens historia år 1900, då de första personbilarna importerades. I slutet av år 2006 fanns det nästan tre miljoner bilar och det kördes totalt 52,2 miljarder kilometer med dem under året.

År 1900 importerades de första bilarna till Finland: kammarherre Hjalmar Linders Mercedes Simplex och affärsmannen Victor Forselius Benz Velo Comfortable. Det första körkortet i Finland beviljades affärsmannen Yrjö Weilin år 1907. Till att börja med fanns det bara en typ av körtkort hos oss, bevis på körrätt som berättigade att framföra alla slags bilar. Om körtillstånd ansöktes hos besiktningsmannen och tillståndet kunde beviljas en person som fyllt 18 år och var känd som nykter, ordentlig och pålitlig. Dessutom skulle personen kunna sköta och styra automobilen och vara helt förtrogen med dess konstruktion.

Handeln med personbilar blev fri år 1962

Fordonsregistret grundades år 1907 och till att börja med upprätthölls det av polisen. Bilarna blev snabbt allt vanligare i de största städerna och i början av 1920-talet fanns det redan omkring 1 800 bilar och 800 motorcyklar i vårt land. Utvecklingen i Finland bröts av vinterkriget, som började i november år 1939, och av det efterföljande fortsättningskriget. Krigsåren reducerade avsevärt bilbeståndet. Beståndet av personbilar sjönk från 29 000 till 6 230.

Från och med år 1945 började antalet personbilar åter öka, även om importen var reglerad och krävde tillstånd ända till år 1962. Trots oljekrisen under 1970-talet ökade bilbeståndet snabbt och miljongränsen uppnåddes år 1976. Först under depressionsåren i början av 1990-talet blev det en tillfällig minskning av antalet bilar. Efter depressionen började personbilståndet åter öka, och tvåmiljonersgränsen sprängdes år 1998. År 2006 fanns det totalt 2,5 miljoner personbilar.

Antalet bilar i registret 1922-2006

Busstrafiken gick trögt i början

Busstrafiken inleddes på rutten Nystad-Åbo i december år 1905, då en omnibus av märket Scheibler startade på sin första resa från Åbo domkyrka. Bussen fick emellertid motorfel redan i Laitila, 60 km från Åbo, och bogserades följande dag till Nystad med hjälp av fyra hästar. Att åka buss var inte särskilt populärt under de första åren och bussarnas funktionssäkerhet var dålig. Det var först i och med den tekniska utvecklingen i början av 1920-talet som den regelbundna linjetrafiken blev möjlig och fram till år 1925 fanns det redan mer än 1 300 bussar. I slutet av år 2006 var antalet bussar i registret 11 189.

År 1906 eller 1907 köptes den första ångdrivna lastbilen. Antalet lastbilar ökade snabbt ända till år 19461959, då det redan fanns mer än 46 000 lastbilar i registret. Efter det skedde en långsam ökning av lastbilsbeståndet, ända fram till depressionsåren under 1990-talet då antalet lastbilar sjönk drastiskt, från 55 000 till 45 000 under bara några år. Efter depressionsåren ökade lastbilsbeståndet åter snabbt. I slutet av år 2006 fanns det 91 465 lastbilar i Finland, 38 procent av dem var i tillståndspliktig dvs. yrkesmässig trafik.

Antalet fordon i registret säger ännu ingenting inte allting om hur transportkapaciteten utvecklats. Sedan början av förra seklet har det skett en enorm ökning av lastbilarnas vikt och mått. År 1923 var den största tillåtna totalvikten för fordon 7 ton. Sedan dess har vikterna ändrats flera gånger om: numera är den största tillåtna totalvikten 60 ton, dvs. mer än 8 gånger 1923 års fordonsvikt.

Den första motorvägen på 1960-talet

I början av seklet var vägarna grusvägar och såg ut som tvättbräden. På 1920-talet gjordes bitumenbeläggningar för första gången på prov på en vägsträcka av 16 kilometer. År 1925 fanns det 40 kilometer vinterplogade vägar. År 1939 var 11 000 kilometer av Finlands totalt 33 700 landsvägskilometer vinterplogade.

I Finland är upprätthåller staten landsvägarna, kommunerna gatorna och byggnadsplanevägarna, och utöver dem finns det privata vägar. År 1963 blev den första motorvägssträckan klar. Det var den 14 kilometer långa Tarvovägen, som gick går från Helsingfors i riktning mot Åbo.

I början av år 2007 fanns det 700 kilometer motorvägar och totalt 78 189 kilometer landsvägar. Numera finns det omkring 50 777 kilometer permanentbelagda vägar eller oljegrusvägar samt 27 412 kilometer grusvägar. Utöver landsvägar har Finland omkring 26 702 kilometer gator och byggnadsplanevägar samt 89 157 kilometer privata vägar.

Trafikvolymen har ökat kraftigt

I och med det ökade fordonsbeståndet har det också skett en ökning av antalet totalkilometer som sammanlagt körts med alla fordon bilar under ett år (dvs. trafikarbetet). År 1975 kördes totalt 24,4 miljarder kilometer med fordon bilar i Finland, men år 2006 redan 52,2 miljarder kilometer.

Med personbilar kördes år 2006 i genomsnitt 17 800 kilometer per år. Med lastbilar kördes i genomsnitt 34 700 kilometer, med paketbilar 13 300 kilometer och med bussar 51 800 kilometer.

En brant nedgång i antalet vägtrafikolyckor i mitten av 1970-talet

"Med anledning av en vid 1929 års senare Riksdag väckt motion beslöt Riksdagen den 5 februari 1930 hemställa, att regeringen måtte skyndsamt låta verkställa en undersökning angående orsakerna till automobilolyckorna och särskilt om alkoholens andel i dem." Dessa ord inledde Finlands första publikation om vägtrafikolyckor år 1931, då statistikföringen av vägtrafikolyckor började i Finland. När man ser till dödsfallen i trafiken var åren 1965-1973 speciellt dystra. Då omkom ungefär tusen personer per år i vägtrafikolyckor.

Efter det skedde en klar minskning av antalet dödsfall i vägtrafiken. Det berodde på att man vidtog olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten, bl.a. blev användningen av bilbälte obligatorisk år 1975 och den allmänna farthastighetsbegränsningen sänktes till 80 kilometer i timmen år 1978.

Även om antalet fordon ökat har vägtrafikolyckorna minskat på 2000-talet. År 2000 var antalet trafikolyckor för första gången mindre än 400, dvs. totalt 396. År 2001 uppgick antalet dödsfall till 433, men efter det har dödsfallen i trafiken åter minskat. År 2006 omkom 336 personer i vägtrafiken.

Döda i vägtrafiken 1931-2006

Förfrågningar: Sinikka Parkko (09) 1734 3254

Källor och länkar:

  • Statistik med anknytning till trafik
  • Sinikka Parkko (1999): Vägtrafik: Artikel i verket 'Suomen vuosisata' (ung. Finlands århundrade). Statistikcentralen, Helsingfors
  • Liikennetilastollinen vuosikirja 2006 (ung. Trafikstatistisk årsbok 2006). Statistikcentralen.
  • Busshistoriska sällskapet i Finland: Linja-auto 100 vuotta Suomessa (Bussen 100 år i Finland)

Senast uppdaterad 16.10.2007