Nyheter 25.3.2015

Fortfarande avbrott i publiceringen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen

Avbrottet i publiceringen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare. Statistikcentralen har inte kunnat ta upp publiceringen av uppgifter på nytt, eftersom Befolkningsregistercentralen inte tillräckligt täckande har kunnat leverera de byggnadsregisteruppgifter till Statistikcentralen som används som datakälla.

Avbrottet i publiceringen av uppgifter har nu pågått i tre månader; de senaste publicerade uppgifterna beskriver oktober 2014.

Bakom problemen ligger Befolkningsregistercentralens (BRC) omfattande förnyelser av datasystemen. BRC tog i bruk det förnyade befolkningsdatasystemet i november 2014. I början av detta år dök det emellertid upp datatekniska problem vid registreringen av uppgifterna om bygglov i det nya systemet, något som försenade leveranserna av uppgifter till Statistikcentralen. De datatekniska problemen har nu rättats till och materialet bildas tekniskt sätt korrekt. Uppgifterna om byggprojekt förmedlas dock inte tillräckligt täckande i materialet som tillhandahålls Statistikcentralen.

Det nya systemet har inte kunnat tas i bruk som planerat och uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bristfälliga i fråga om flera kommuner. Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen har ett nära samarbete för att säkerställa leveransen av uppgifter så att produktionen av statistiken kan inledas på nytt.

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen viktig vid konjunkturanalys

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen som mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder.

Det är fråga om s.k. snabb konjunkturstatistik, vars uppgifter används i stor omfattning för att analysera och förutspå konjunktursituationen inom bostadsproduktionen och hela ekonomin samt förändringarna på marknaderna. Statistikens uppgifter inverkar för sin del också på beräkningen av nationalräkenskaperna.

De uppgifter som nu inte publiceras kommer att publiceras omedelbart då leveransen av uppgifter börjar fungera. Vanligtvis publiceras statistiken en gång per månad omkring 1,5 månader efter utgången av den månad som uppgifterna beskriver.

Tidigare nyhet i ämnet

Ingångssidan till statistiken över byggnads- och bostadsproduktion