Pressmeddelande 22.1.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2007

- Antalet sysselsatta 32 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, 158 000 personer arbetslösa
- 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 48 000 fler år 2007 än år 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 490 000, dvs. 32 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands och Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i december 69,5 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,2 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,7 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 12/2006-12/2007, tusen personer

  December 2007 December 2006 FÖRÄNDRING , %
12/06-12/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 490 2 458 1,3
 - löntagare 2 176 2 147 1,4
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 314 311 0,9
 Relativt sysselsättningstal, % 69,5 69,1 0,32
 Arbetslösa 1 158 168 -5,6
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,0 6,4 -0,42
 Arbetskraften totalt 2 648 2 625 0,9
 Arbetskraftsandel, % 66,3 66,1 0,22
 Utanför arbetskraften totalt 1 343 1 345 -0,2
 - studerande 358 364 -1,9
 - i hushållsarbete 88 99 -11,0
 
 Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 219 247 -11,2
 - arbetslösa längre än ett år 48 59 -19,1
 Sysselsatta genom stödåtgärder 33 38 -12,2
 I arbetskraftsutbildning 28 29 -2,5
 I arbetspraktik, arbetsalternering 15 16 -4,9
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 29 30 -3,7
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

År 2007 fanns det enligt arbetskraftsundersökningen i december 158 000 arbetslösa, dvs. 10 000 färre än i december året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,0 procent, dvs. 0,4 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i december 6,7 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,5 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 13,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i december 11,3 procent, vilket var 0,2 procentenheter mindre än i december året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 16,4 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det sista kvartalet år 2007i medeltal 2 485 000 personer, dvs. 47 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet arbetslösa var 161 000, dvs. 16 000 färre än under oktober-december år 2006.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2007 i medeltal 2 492 000 personer, dvs. 48 000 fler än år 2006. Antalet arbetslösa uppgick i medeltal till 183 000, dvs. 21 000 färre än år 2006.

I slutet av december 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 219 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 28 000 mindre än i december året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 6 000 färre jämfört med december i fjol. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften. Det fanns 22 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i december året innan. I december anmäldes 29 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i december året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i december är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434.
Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.mol.fi/mol/se/06_ministeriet/08_sysselsattningsoversikter/index.jsp

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)