Pressmeddelande 21.10.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2008

- Antalet sysselsatta 39 000 fler än i september året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,0 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 5,9 procent, 158 000 personer arbetslösa
- 45 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under det tredje kvartalet ökade sysselsättningen med i genomsnitt 25 000 personer, medan ökningen var i genomsnitt 54 000 personer under de två första kvartalen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 2 511 000, dvs. 39 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade inom både den privata och den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta var oförändrat i Uleåborgs län, i övriga län ökade antalet något. Både antalet företagare och löntagare ökade.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i september 70,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden*) var 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,8 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 9/2007-9/2008, tusen personer

  September 2008 September 2007 FÖRÄNDRING, %
9/07-9/08
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 511 2 472 1,6
- löntagare 2 179 2 158 1,0
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 332 314 5,7
Relativt sysselsättningstal, % 70,0 69,3 0,72
Arbetslösa 1 158 168 -5,9
Relativt arbetslöshetstal, % 5,9 6,4 -0,42
Arbetskraften totalt 2 670 2 640 1,1
Arbetskraftsandel, % 66,6 66,3 0,32
Utanför arbetskraften totalt 1 339 1 345 -0,4
       
Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 188 198 -5,1
- arbetslösa längre än ett år 42 49 -14,8
Åtgärder sammanlagt 84 86 -2,0
- Sysselsatta genom stödåtgärder 38 38 1,0
- I arbetskraftsutbildning 29 31 -5,7
- I arbetspraktik, arbetsalternering 17 18 -2,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 45 43 4,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i september 2008 till 158 000, dvs. 10 000 färre än i september året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstaletvar 5,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan (förändring bygger på oavrundade tal). Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september 6,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Västra Finlands län, dvs. 5,3 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 9,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar var i september 12,6 procent, vilket var 0,6 procentenheter mindre än i september året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 16,6 procent.

Under årets tredje kvartal(juli-september)var antalet sysselsatta i medeltal 2 566 000 personer, dvs. 25 000 fler än under motsvarande period år 2007. Ökningen av antalet sysselsatta avtog under början av året, eftersom antalet sysselsatta ökade med i genomsnitt 54 000 personer under januari-juni. Sett efter näringsgren ökade sysselsättningen mest inom sociala tjänster samt inom hotell- och restaurangverksamheten. Under det tredje kvartalet uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 151 000, dvs. 13 000 färre än under juli-september år 2007. Under årets två första kvartal minskade arbetslösheten med i genomsnitt 15 000 personer.

Under januari-september år 2008var antalet sysselsatta i medeltal 2 538 000 personer, dvs. 44 000 fler än under motsvarande period år 2007.Antalet arbetslösa uppgick till 176 000 personer, dvs. 14 000 färre än under januari-september år 2007.

I slutet av september 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 188 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 10 000 mindre än i september året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden med undantag av Norra Österbotten, där ökningen var 2 procent. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 84 000 i slutet av september, vilket var 2 000 färre jämfört med september i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 20 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Det var samma antal som i september året innan. I september anmäldes 45 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i september året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i september är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska)

Ny information om hur revideringen av innehållet i arbetskraftsundersökningen år 2008 inverkar på jämförbarheten finns på arbetskraftsundersökningens webbsidor i avsnittet Metodbeskrivningar (på finska).

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden erilaiset tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523.
Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsundersökningens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)