Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Otanta-asetelma

Otanta-asetelma liittyy satunnaisotoksen poimintaan perusjoukosta tutkimusta varten. Se tarkoittaa erilaisia yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita otosten valintaan. Alkiotason (eli yksiasteisia) asetelmia ovat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, Poisson–otanta, Bernoulli-otanta jne. Ositetussa otannassa perusjoukko on jaettu toisensa poissulkeviin ositteisiin. Ryväsotannassa perusjoukon alkioita on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi eli rypäiksi. Asetelma voi olla myös monimutkainen (kompleksi) esim. ositettu kaksiasteinen ryväsotanta.

Otanta-asetelma määrittelee todennäköisyyden sille, että tietty perusjoukon alkio tulee mukaan otokseen.
Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Otanta-asetelma liittyy satunnaisotoksen poimintaan perusjoukosta tutkimusta varten. Se tarkoittaa erilaisia yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita otosten valintaan, esim. yksinkertainen satunnaisotos, ositettu otos tai ryväsotos. Otanta-asetelma määrittelee todennäköisyyden sille, että tietty perusjoukon alkio tulee mukaan otokseen.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa