Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2011, 1000 ton per år

Sektor Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
farligt avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 0 2 760 0 0 0 0 0 2 760 0
Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 910 0 56 910 0
Industri 1 085 216 40 208 34 8 340 600 1 455 470 1 360 16 13 825 442
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
2 9 4 7 6 4 589 35 14 192 9 871 7
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 12 1
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
6 2 0 1 0 5 376 0 5 2 10 0 5 403 26
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
342 17 0 185 8 2 935 1 1 312 288 123 1 5 212 8
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 18
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
511 4 0 5 18 6 5 44 124 51 0 768 95
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1 3 36 1 0 1 0 23 1 462 0 582 2
Metallframställning och
metallvarutillverkning
194 149 0 5 1 5 4 23 41 502 1 925 276
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
7 32 0 3 1 6 1 11 0 18 0 79 8
Övrig tillverkning 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9 1
Försörjning av el, gas, värme och kyla 9 6 0 14 11 225 0 35 54 1 158 0 1 514 22
Byggverksamhet 0 265 1 6 0 253 1 70 14 17 815 0 18 425 334
Servicesektorn och hushåll 19 16 61 367 23 88 389 1 531 245 83 339 3 161 146
Totalt 1 113 503 102 595 68 11 666 990 3 091 783 77 326 355 96 595 944
- varav farligt avfall 343 166 0 0 0 33 0 0 57 248 97 944  
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011, Tabellbilaga 2. Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2011, 1000 ton per år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tau_002_sv.html