Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2016

Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,5 miljarder euro under oktober-december

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under fjärde kvartalet 2015 med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,1 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 0,5 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 1,5 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 1,0 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2015 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 4,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick till 13,0 miljarder euro och totalutgifterna till 15,3 miljarder euro under fjärde kvartalet. Statens totalinkomster ökade med 2,7 procent från motsvarande kvartal året innan, de totala utgifterna med 2,1 procent. Underskottet (nettoupplåningen) som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,7 miljarder euro och var 2,3 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster var 11,2 miljarder euro under fjärde kvartalet. De ökade med 1,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade de erhållna inkomstskatterna och övriga direkta skatter, medan både marknadsproduktionen och andra löpande transfereringar minskade. Lokalförvaltningens totala utgifter var 13,4 miljarder euro under fjärde kvartalet. De ökade med 1,4 procent. Av utgifterna ökade betalda kapitaltransfereringar och de sociala förmånerna andra än in natura mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var på samma nivå som året innan.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 6,6 miljarder euro och totalutgifterna till 6,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,4 miljarder euro, dvs. med 6 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro från året innan och var 0,3 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 4,7 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 2,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,9 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 1,9 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 225 miljoner euro under sista kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster ökade med 2,4 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter minskade med 0,2 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,5 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 1,2 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 1,2 procent från föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,8 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 0,2 procent från föregående kvartal. De totala utgifterna ökade med 0,6 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 10.3.2016. Uppgifterna revideras nästa gång 22.6.2016.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Anu Karhu 029 551 3325, Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/04/jtume_2015_04_2016-03-16_tie_001_sv.html