Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2020

Konsumenternas förtroende försvagades i mars - tilltro till den egna ekonomin

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars -7,1 medan den i februari var -4,5 och i januari -4,6. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 2-19 mars av 1 053 personer bosatta i Finland. Huvudparten av svaren erhölls före den 13 mars, dvs. innan regeringens begränsande åtgärder i anslutning till coronaviruspandemin. Statistikcentralen publicerar i april de egentliga enkätuppgifterna om inverkan av pandemin på ekonomin .

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi klart i mars och planerna på att skaffa kapitalvaror minskade jämfört med februari. Däremot förbättrades konsumenternas uppfattning om den egna ekonomin en aning, både gällande nuläget och den närmaste framtiden. Jämfört med motsvarande period i fjol försämrades förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av konsumtionsplanerna som ökade något.

I mars var konsumenternas syn på den egna ekonomin sammantaget god. Däremot var synen på användningen av pengar medelmåttig och synen på Finlands ekonomiska utveckling dyster.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas bedömning av utvecklingen av arbetslöshetssituationen i Finland sjönk i mars till en svag nivå. Detsamma gällde den oro som sysselsatta konsumenter, dvs. löntagare och företagare, kände för att själva råka ut för arbetslöshet. Konsumentpriserna förväntades i framtiden stiga långsammare än tidigare.

I mars uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är utmärkt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten bara i viss mån var gynnsam för att spara och ta lån och inte alls gynnsam för att köpa kapitalvaror. Många övervägde dock i mars att köpa bostad och ta lån.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I mars var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn -5,2) och svagast i Östra Finland (-9,7). Av befolkningsgrupperna var studerande (-1,3) och högre tjänstemän (-1,9) de mest optimistiska. Klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var i mars arbetslösa (-14,8) och pensionärer (-13,9).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin är kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (399,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/03/kbar_2020_03_2020-03-27_tie_001_sv.html