Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2021

Konsumenternas syn på den egna ekonomin allt ljusare i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 4,0, medan den i juli var 4,4 och i juni 4,6. Förtroendet för ekonomin var fortfarande mycket starkt i augusti, eftersom förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Under motsvarande period i fjol fick indikatorn värdet -5,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 augusti av 971 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var synen på konsumentens nuvarande ekonomi i augusti den ljusaste i hela mätningshistorien 1995–2021. Också förväntningarna på den egna ekonomin om ett år var mycket optimistiska. Dessutom fanns det många planer på att använda pengar på kapitalvaror under de närmaste månaderna. Utsikterna för den framtida utvecklingen av Finlands allmänna ekonomi var också goda i augusti.

Jämfört med juli förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin i augusti. Däremot försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi på en månad. Uppskattningarna om den egna ekonomins nuläge och planerna på att använda pengar var ungefär oförändrade i augusti. Jämfört med augusti i fjol var alla delfaktorer nu rentav på en klart starkare nivå.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland försvagades något i augusti, men var fortfarande ljusa. Detsamma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. I augusti var konsumenternas föraningar om stegringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen efter ett år, redan på väg att överskrida sitt långtidsmedelvärde.

Liksom under föregående månader uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var utmärkt i augusti. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara, bra också för att ta lån och relativt bra för att köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det fortsättningsvis uppstår många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

Liksom under de senaste månaderna hade väldigt många konsumenter i augusti planer på att ta lån inom ett år. Även påfallande många hade planer på att köpa bostad. Dessutom hade många planer på att renovera hemmet och många funderade i augusti också på att köpa bil under det följande året.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I augusti var förtroendet för ekonomin, såsom tidigare, starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 9,1) och svagast i Östra Finland (0,0). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (11,9). I augusti var åter pensionärerna klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen (-6,7).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (412,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/08/kbar_2021_08_2021-08-27_tie_001_sv.html