Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2015

Finlands utsläpp av växthusgaser 2013

Finlands växthusgasutsläpp uppgick till 63,2 miljoner ton koldioxid under år 2013, det första året av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Utsläppen ökade med omkring en procent jämfört med året innan och var 12 procent lägre än år 1990. Hela tidsserien för växthusgasutsläpp åren 1990–2013 har uppdaterats för att motsvara ändrade rapporteringskrav. Uppgifterna baserar sig på de reviderade uppgifterna om utsläppen som Statistikcentralen publicerar.

De totala utsläppen ökade med omkring en procent från året innan; utsläppen inom energisektorn ökade med 2 procent, inom industriprocesser och användning av produkter samt jordbruket var utsläppen på samma nivå som året innan, medan utsläppen inom avfallssektorn minskade med 5 procent. Inom energisektorn ökade användningen av stenkol med mer än en tredjedel, medan användningen av torv minskade med 12 procent och användningen av naturgas med 7 procent.

Upptag inom sektorerna markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk minskade med omkring 27 procent jämfört med året innan och uppgick till 20,4 miljoner ton koldioxid. Denna sektor ingår inte i de totala utsläppen.

Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013–2020) har beräkningen av utsläpp och åtagandet ändrats på grund av nya, internationellt överenskomna anvisningar för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp. Jämfört med den första åtagandeperioden (2008–2012) har Finlands utsläppsnivå stigit med 1–3 procent beroende på år. På utsläppsnivån inverkar bl.a. ändrade GWP (global warming potential)-värden, som används då olika växthusgaser görs kommensurabla, allokering av utsläpp och genomförda metodändringar.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2015-04-15_tie_001_sv.html