Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.6.2021

Information om nationella växthusgasutsläpp, deras regionala fördelning och faktorer som påverkar utsläppen

Statistikcentralen publicerar årligen en sammanfattande rapport på finska om utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland. Uppgifterna baserar sig på de senaste publicerade nationella inventeringsuppgifterna. Den här rapporten beskriver mer detaljerat uppgifterna i det snabbestimat för år 2020 som publicerades 21.5 och de reviderade utsläppsuppgifterna för åren 1990–2019 som publicerades 19.3. Samtidigt publiceras också de landskaps- och kommunvisa utsläppsuppgifterna för år 2019 (databastabeller) . Rapporten beskriver utsläppsutvecklingen inom olika sektorer och faktorer som inverkar på dem. En del av de verkningsfulla faktorerna har att göra med åtgärder som vidtagits för att minska utsläppen och med utvecklingen av ekonomin och dess strukturer, medan andra faktorer ligger utanför det området som påverkas av mänsklig verksamhet, t.ex. väderleksförhållanden. Rapporten innehåller dessutom ett sammandrag av Finlands klimatmålsättningar och -planer på kort, medellång och lång sikt. Sammandraget har utarbetats av Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet. I rapporten finns också information om utvecklingen av de internationella utsläppen. I det tema i rapporten som varje gång varierar behandlas utvecklingsbehoven för statistiken över uppvärmning av byggnader utifrån de behov utsläppsberäkningen ställer.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Kai Skoglund 029 551 2675, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (73,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-06-03_tie_001_sv.html