Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2014

De som dör av alkoholrelaterade orsaker allt äldre

Enligt Statistikcentralen dog drygt 1 900 personer av alkoholrelaterade orsaker år 2013. Antalet döda var oförändrat jämfört med året innan. Tre fjärdedelar av dem som dog av alkoholrelaterade orsaker var män. Alkoholrelaterade dödsfall har blivit vanligare under de senaste tio åren särskilt bland män över 55 år. Samtidigt har medelåldern hos de omkomna stigit från 55 år till 59 år. Alkoholdödligheten har minskat i de yngre åldersgrupperna.

Dödligheten bland män av alkoholrelaterade orsaker efter åldersklass 1981–2013

Dödligheten bland män av alkoholrelaterade orsaker efter åldersklass 1981–2013

Under de senaste tio åren har den alkoholrelaterade dödligheten bland män ökat mest när det gäller 65–74-åringar. Den har blivit nästan en och en halv gånger större. Den största alkoholdödligheten finns dock fortfarande bland män i åldern 55–64 år. Bland män som är yngre än det har alkoholdödligheten däremot minskat.

Den alkoholrelaterade dödligheten ökade relativt jämnt i Finland från 1980-talet ända till år 2003. Efter det gick den upp med omkring en fjärdedel på några år. Den svaga nedgången i alkoholdödligheten som började år 2008 stannade av år 2012. År 2013 minskade alkoholdödligheten åter något från året innan, men var ändå på en klart högre nivå än år 2003.

År 2013 var andelen alkoholrelaterade orsaker fyra procent av alla dödsorsaker. Drygt 1 900 personer dog i alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftning år 2013. Av dem var 1 500 män och 400 kvinnor. De som dör av alkohol är allt äldre. Andelen personer över 65 år av dem som dött av alkohol har ökat med tio procentenheter på tio år, från 18 procent till 28 procent. Största delen av dem som dött av alkohol, dvs. sju av tio är fortfarande i arbetsför ålder. Alkoholens betydelse som dödsorsak är större i medelåldern än i pensionsåldern, eftersom dödligheten bland medelålders människor sammantaget är klart mindre än bland äldre åldersgrupper. Till exempel hos män som dött i åldern 45–54 år är alkoholen orsaken till vart fjärde dödsfall.

Största delen av de alkoholrelaterade dödsfallen orsakas av sjukdomar till följd av långvarig användning av alkohol, t.ex. lever- och hjärtsjukdomar. Alkoholförgiftningarnas andel av alkoholdödsfallen har minskat till 17 procent. Utöver underliggande dödsorsak kan alkoholen också vara bidragande orsak till ett dödsfall. År 2013 var alkoholen en bidragande orsak till dödsfall genom olycka i 355 fall, dvs. i fler än vart sjätte dödsfall. Berusningstillstånd var vanligast vid olyckor i form av eldsvåda, där över hälften av dem som dog var alkoholpåverkade. Var femte av dem som dog i trafiken var berusade. Vid fallolyckorna var största delen av de drabbade personer över 65 år och var tionde var alkoholpåverkad.

Var femte kvinna dog av demens

År 2013 dog totalt 51 500 personer. Den förlängda livslängden syns i åldersfördelningen för de döda. Dödsfallen inträffar i allt högre ålder: nästan två av tre är över 75 år och var tredje är över 85 år. Av dem som dog hade 400 fyllt 100 år.

År 2013 var sjukdomar i cirkulationsorganen orsaken till 38 procent av alla dödsfall och tumörer orsaken till 24 procent. Hos män var den vanligaste cancerformen som ledde till döden lungcancer och hos kvinnorna bröstcancer. Av dödsfallen har andelen demens (inkl. Alzheimers sjukdom) ökat snabbt under de senaste åren eftersom befolkningen blir äldre. Demens var orsaken till 15 procent av alla dödsfall, medan dess andel ännu för tio år sedan var 8 procent. Av kvinnorna dog var femte i demens och av männen nästan var tionde. Att antalet kvinnor som dör i demens är fler än antalet män beror på att kvinnorna lever längre än männen.

Totalt 887 personer hade gjort självmord, vilket är något fler än året innan. Av dem som gjort självmord var 11 procent under 25 år. Antalet självmord har minskat bland både kvinnor och män med över 15 procent på tio år. Siffran var som störst år 1990, då över 1 500 begick självmord i Finland.

År 2013 skiljde sig inte nämnvärt från året innan när det gäller det totala antalet olycksfall. Antalet döda i olyckor uppgick till 2 200 personer, då alkoholförgiftningar räknas till alkoholrelaterade dödsfall. Antalet döda särskilt i eldsvådor var rekordlågt år 2013.

Dödsorsaker 2013 (dödsorsaksklassifikation)

  Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Antal Antal Antal % % %
Circulationsorganens sjukdomar 19 548 9 478 10 070 38 37 39
Tumörer 12 224 6 408 5 816 24 25 22
Demens, Alzheimer 7 543 2 403 5 140 15 9 20
Olyckor 2 245 1 427 818 4 6 3
Andningsorganens sjukdomar 1 892 1 186 706 4 5 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 1 926 1 502 424 4 6 2
Självmord 887 666 221 2 3 1
Övriga dödsorsaker 5 213 2 557 2 656 10 10 10
Döda totalt 51 478 25 627 25 851 100 100 100

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-30_tie_001_sv.html