Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Nedgången i exporten och avmattningen av bilhandeln vände bruttonationalprodukten nedåt

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under april–juni med 1,1 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 0,1 procent mindre än under andra kvartalet år 2011. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,4 procent från året innan.

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-27-området under andra kvartalet med 0,2 procent.

1.1. Produktion

Under andra kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 3,8 procent större än under föregående kvartal och 20,3 procent större än året innan.

Förädlingsvärdet inom industrin (näringsgrenarna B–E) var 0,2 procent högre än under föregående kvartal, men 1,1 procent lägre än året innan.

Inom skogsindustrin var förädlingsvärdet 2,1 procent högre än under föregående kvartal, men 4,4 procent lägre än för ett år sedan.

Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) minskade förädlingsvärdet med 2,7 procent från föregående kvartal, men ökade med 1,6 procent från året innan.

I samband med offentliggörandet av årsräkenskaperna reviderades förädlingsvärdet inom el- och elektronikindustrin avsevärt nedåt i juli för 2011 års del, då de första uppgifterna om insatsförbrukningen erhölls. Inom el- och elektronikindustrin ökade förädlingsvärdet med 4,2 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, men minskade med 2,9 procent från året innan.

Under april–juni ökade produktionen inom byggverksamhet med 1,1 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade med 0,1 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,5 procent från kvartalet året innan. Förädlingsvärdet inom privata tjänster minskade med 0,3 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,9 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom handeln sjönk med 2,1 procent från föregående kvartal, men steg med 0,3 procent från året innan. Bilskatteändringen som trädde i kraft 1.4.2012 ökade bilhandeln under årets första kvartal, medan klart färre bilar än normalt såldes under andra kvartalet.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 0,2 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,6 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan sjönk under andra kvartalet med 2,2 procent från föregående kvartal och med 2,4 procent från året innan. Alla efterfrågekomponenter sjönk under andra kvartalet.

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, löpande priser)

Exportvolymen minskade under april–juni med 2,3 procent jämfört med föregående kvartal och var 0,5 procent mindre än året innan. Exporten av varor sjönk med 3,2 procent från föregående kvartal, men exporten av tjänster steg med 1,6 procent.

Importvolymen minskade med 3,6 procent från föregående kvartal och var 3,1 procent mindre än året innan. Importen av varor sjönk med 3,2 och importen av tjänster med 4,3 procent från föregående kvartal.

Volymen av den privata konsumtionen minskade med 2,2 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Minskningen var kraftigast i fråga om varaktiga konsumtionsvaror, beroende på bilskatteändringen. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna sjönk med 0,9 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Under andra kvartalet minskade investeringsvolymen med 0,7 procent från föregående kvartal och med 0,4 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,1 procent från året innan.

Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 8,2 procent från föregående kvartal och med 6,8 procent från året innan. De privata investeringarna låg på samma nivå som föregående kvartal, men de offentliga investeringarna minskade med 5,1 procent.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Under andra kvartalet steg antalet sysselsatta med 0,2 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 1,6 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 8,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det 8,8 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 1,1 procent från föregående kvartal och med 4,8 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade i löpande priser med 4,4 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser lika stor som året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 24.8.2012.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2011 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 12.7.2012. Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet år 2012 publiceras 5.12.2012, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.htm l


Källa: Nationalräkenskaper 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 5.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2012, 1. Nedgången i exporten och avmattningen av bilhandeln vände bruttonationalprodukten nedåt . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2012/02/ntp_2012_02_2012-09-05_kat_001_sv.html