Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under januari–mars

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten ökade under januari–mars med 0,6 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent jämfört med nivån för första kvartalet 2015. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 1,9 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under första kvartalet med 0,5 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 1:a kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under första kvartalet ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 0,7 procent från föregående kvartal och med 0,8 procent från året innan. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med 1,2 procent från året innan, men skogsbruket ökade med 1,2 procent från nivån under första kvartalet 2015.

Förädlingsvärdet inom industriella näringsgrenar minskade med 0,4 procent under januari–mars jämfört med föregående kvartal. Produktionen inom tillverkningsindustrin minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och var 1,3 procent lägre än året innan. Särskilt mycket sjönk produktionsvolymen inom el- och elektronikindustrin under första kvartalet 2016. Den var 6,8 procent mindre än året innan. Metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) gick ned med 2,4 procent från året innan.

Byggverksamheten ökade under januari–mars med 2,7 procent från föregående kvartal och med rentav 8,0 procent från året innan. Anläggningsarbeten fortsatte att öka efter att ha ökat i mer än ett år och under januari–mars visade också husbyggandet en betydlig ökning.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna låg på samma nivå som under föregående kvartal och ökade med 0,1 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 2,6 procent, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade med 2,4 procent.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,8 procent högre än under föregående kvartal och 2,3 procent högre än året innan. Fr.o.m. slutet av 2015 har bilhandeln varit särskilt livlig och ökade med 1,5 procent under januari–mars från föregående kvartal och med 7,6 procent från samma kvartal året innan. Partihandeln minskade med 0,7 procent medan detaljhandeln ökade med 1,3 procent från året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade med 0,5 procent under januari–mars jämfört med föregående kvartal, men var på samma nivå som under första kvartalet 2015. Ökningen av privata konsumtionsutgifter och byggnadsinvesteringar ökade efterfrågan i samhällsekonomin, medan minskningen av exporten gjorde att efterfrågan sjönk.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2016 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2016 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2016 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2016 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan minskade exportvolymen med 2,6 procent under januari–mars. Exporten av varor minskade med 3,7 procent jämfört med året innan. Exporten av tjänster ökade med 0,2 procent från året innan.

Importvolymen minskade med 1,8 procent från föregående kvartal och med 2,2 procent från året innan. Importen av varor minskade med 2,4 procent och importen av tjänster med 1,5 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,7 procent från samma kvartal året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna låg på samma nivå som under första kvartalet 2015.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 0,4 procent från föregående kvartal. De privata investeringarna gick upp med 1,0 procent, men de offentliga investeringarna gick ned med 3,0 procent från året innan.

Investeringarna i bostadsbyggande ökade med 8,1 procent och i övrigt husbyggande med 5,5 procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna ökade med 6,1 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med 12,1 procent jämfört med första kvartalet 2015.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under första kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,4 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 1,3 procent från föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 9,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det 9,7 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 0,4 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 2,6 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade med 0,2 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,9 procent högre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 30.5.2016.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2014 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 29.1.2016, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskaperna för åren 2014 och 2015 offentliggörs 14.7.2016. Då avstäms också tidsserierna 1990N1–2016N1 för kvartalsräkenskaperna med nationalräkenskapernas nya tidsserier. De avstämda uppgifterna är tillgängliga i databastabellerna för kvartalsräkenskaperna fr.o.m. publiceringstidpunkten.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande andra kvartalet 2016 publiceras 6.9.2016, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under april–juni publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 12.8.2016.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 3.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2016, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under januari–mars . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/01/ntp_2016_01_2016-06-03_kat_001_sv.html