Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under juli-september, särskilt de industriella näringsgrenarna utvecklades gynnsamt

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,4 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2015. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 2,3 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2016 jämfört med förgående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2016 jämfört med förgående kvartal (säsongrensat, procent)

Under tredje kvartalet minskade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 1,7 procent från föregående kvartal och med 1,6 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom jordbruket var på samma nivå som året innan, men skogsbruket minskade med 1,0 procent jämfört med tredje kvartalet 2015.

Förädlingsvärdet inom de industriella näringsgrenarna ökade under juli–september med 1,0 procent från föregående kvartal och med 3,7 procent från tredje kvartalet 2015. Produktionsvolymen inom skogsindustrin ökade med 5,5 procent från året innan och den kemiska industrins volym med 7,6 procent från året innan. Volymen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade med 4,2 procent och volymen inom el- och elektronikindustrin med 4,6 procent jämfört med året innan.

Byggverksamheten ökade under juli–september med 1,2 procent från föregående kvartal och med 3,7 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom privata tjänster ökade med 1,5 procent, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade med 1,8 procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet inom handeln var 0,2 procent mindre än under föregående kvartal, men 1,7 procent större än året innan. Företagstjänsterna (näringsgrenarna M och N) ökade med 6,2 procent och hotell- och restaurangverksamheten med 2,0 procent från året innan. Också finans- och försäkringsverksamheten ökade med 3,2 procent från tredje kvartalet 2015. Däremot minskade offentlig förvaltning, utbildning och hälso- och sjukvård samt sociala tjänster med 2,1 procent jämfört med året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan sjönk under juli–september med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal men steg med 2,4 procent jämfört med året innan. Ökningen av investeringar och framför allt av hushållens konsumtionsutgifter ökade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2016 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade under juli–september med 3,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med året innan ökade volymen med 1,4 procent, men räknat i löpande priser minskade värdet av exporten med 1,6 procent. Volymen av varuexporten ökade med 2,9 procent, men i och med sjunkande priser minskade värdet i löpande priser med 0,8 procent från året innan. Volymen av exporten av tjänster minskade med 2,3 procent från året innan.

Importvolymen minskade med 3,3 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,7 procent från året innan. Importen av varor minskade med 0,3 procent, men importen av tjänster ökade med 3,2 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,1 procent från samma kvartal året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,1 procent från föregående kvartal och med 0,8 procent från tredje kvartalet 2015.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 0,3 procent från föregående kvartal, men var 3,1 procent högre än året innan. De privata investeringarna ökade med 1,3 procent jämfört med året innan. De offentliga investeringarna ökade med 11,5 procent från året innan, vilket delvis förklaras av att jämförelsesiffran från året innan är exceptionellt låg beroende på försäljningar av arbetspensionsanstalternas fastighetstillgångar under tredje kvartalet 2015.

Investeringar i bostadsbyggande ökade med 4,0 procent från tredje kvartalet 2015, investeringar i övrigt husbyggande med 9,4 procent och investeringar i anläggningstillgångar med 4,3 procent. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 3,7 procent. De immateriella investeringarna (inkl. investeringar i forskning och utveckling) bedöms ha ökat med 2,5 procent från året innan.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under tredje kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 0,8 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 7,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det 8,4 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under tredje kvartalet med 1,1 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 4,2 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 0,4 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,7 procent högre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 28.11.2016.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2015 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 14.7.2016, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2016 publiceras 1.3.2017, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 14.2.2017.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 2.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2016, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi ökade under juli-september, särskilt de industriella näringsgrenarna utvecklades gynnsamt . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2016/03/ntp_2016_03_2016-12-02_kat_001_sv.html