Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2016

Snabbare utexaminering inom alla utbildningssektorer

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik år 2014 avlade 81 procent av gymnasieeleverna och 66 procent av de studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar examen inom högst tre och ett halvt år. När det gäller studerande inom yrkeshögskoleutbildning för unga avlade 45 procent examen inom fyra och ett halvt år. Examen inom lägre universitetsutbildning eller högre högskoleexamen avlades på fem och ett halvt år av 53 procent av de studerande..

Genomströmning efter utbildningssektor år 2014 och 2013

Utbildningssektor Studietid (år) Genomströmning 2014 (%) Genomströmning 2013 (%) Skillnad i genomströmningen 2014–2013
Gymnasieutbildning för unga 3,5 80,6 79,6 1,0
Yrkesutbildning för unga 3,5 66,3 65,1 1,2
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 44,5 44,3 0,2
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexmen) 5,5 52,5 51,0 1,5

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2014

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2014

Andelen som avlagt yrkeshögskoleexamen av dem som inlett yrkeshögskoleutbildning för unga, dvs. genomströmningen, ökar ju längre tid det har gått sedan utbildningen inleddes. Av de studerande utexaminerades 45 procent på fyra och ett halvt år eller snabbare. Inom högst sju och ett halvt år utexaminerade 67 procent och inom tolv och ett halvt år 70procent av studerande vid yrkeshögskolor.

Genomströmningen i yrkeshögskoleutbildning för unga åren 2014 och 2013 efter kön för personer som studerat 4,5–5,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2014 (%) Genomströmning 2013 (%) 3 Skillnad i genomströmningen 2014–2013
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 Män 29,5 29,4 0,1
Kvinnor 57,7 57,1 0,6
5,5 Män 46,5 46,6 -0,1
Kvinnor 68,5 68,4 0,1

Kvinnor som studerade inom yrkeshögskoleutbildning avlade yrkeshögskoleexamen oftare än män. När det gäller männen avlade 30 procent yrkeshögskoleexamen på högst fyra och ett halvt år och när det gäller kvinnorna 58 procent, dvs. skillnaden i genomströmningen var 28 procentenheter. Inom sju och ett halvt år utexaminerades 58 procent av männen och 75 procent av kvinnorna, dvs. skillnaden i genomströmningen var 17 procentenheter.

Jämfört med situationen år 2013 avlades yrkeshögskoleexamina år 2014 oftare på fyra och ett halvt år. Andelen som avlade examen på fyra och ett halvt år ökade bland männen med 0,1 procentenheter och bland kvinnor med 0,6 procentenheter.

Hälften av nya studeranden inom universitetsutbildning avlade examen på högst fem och ett halvt år

Av universitetsstuderandena avlade 53 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Ju äldre kohort av nya studeranden man studerar desto högre var genomströmningen: 69 procent av studerande avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år och av dem som hade studerat 12,5 år hade 77 procent avlagt högre eller lägre examen.

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2014 (lägre och högre högskoleexamen)

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2014 (lägre och högre högskoleexamen)

Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde genomförandet av universitetsutbildning. Av männen avlade 41 procent högre eller lägre examen inom högst fem och ett halvt år och av kvinnorna 61 procent. Skillnaden i genomströmningen för män och kvinnor var 20 procentenheter.

Av männen avlade 59 procent och av kvinnorna 76 procent högre eller lägre examen inom högst sju och ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen var 17 procentenheter. Av de manliga studeranden hade 68 procent avlagt högre eller lägre examen på 12,5 år. För kvinnorna var motsvarande andel 84 procent och skillnaden i genomströmningen bland könen var 16 procentenheter.

Genomströmningen i universitetsutbildning åren 2014 och 2013 efter kön för personer som studerat 5,5–6,5 år (lägre och högre högskoleexamen)

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2014 (%) Genomströmning 2013 (%) Skillnad i genomströmningen 2014–2013
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamen) 5,5 Män 41,4 40,2 1,2
Kvinnor 61,3 59,3 2,0
6,5 Män 52,6 49,4 3,2
Kvinnor 69,8 69,0 0,8

Jämfört med situationen år 2013 avlades universitetsexamen år 2014 oftare på fem och ett halvt år eller sex och ett halvt år. Andelen som avlade examen på fem och ett halvt år ökade bland männen med 1,2 procentenheter och bland kvinnor med 2,0 procentenheter.

Kvinnorna slutförde oftare än männen gymnasiestudierna inom fyra år

Enligt uppgifterna för år 2014 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever slutförde 81 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år. Andelen som slutfört gymnasiet steg inte nämnvärt efter fyra och ett halvt år, då andelen var 89 procent.

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2014

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2014

Det tog längre tid för män som studerade i gymnasierna att avlägga gymnasieexamen än för kvinnorna. Av männen avlade 80 procent gymnasieexamen på högst tre och ett halvt år, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 81 procent.

Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2014 och 2013 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2014 (%) Genomströmning 2013 (%) Skillnad i genomströmningen 2014–2013
Gymnasieutbildning för unga 3,5 Män 79,9 78,7 1,2
Kvinnor 81,1 80,2 1,1
4,5 Män 87,5 86,8 0,7
Kvinnor 89,6 88,9 0,7

Jämfört med situationen år 2013 avlades gymnasiestudierna år 2014 oftare på tre och ett halvt år eller fyra och ett halvt år. Andelen som avlade examen på tre och ett halvt år ökade bland männen med 1,2 procentenheter och bland kvinnor med 1,1 procentenheter.

Männen slutförde oftare än kvinnorna yrkesutbildningen inom tre och ett halvt eller fyra och ett halvt år

Hur länge det tar att avlägga examen inom yrkesutbildning riktad till unga varierar mer än inom gymnasieutbildningen. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 66 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 73 procent på högst fyra och ett halvt år.

Inom yrkesutbildning ökade genomströmningen årligen något t.o.m. när det gällde de som studerat allra längst: av dem som inlett sina studier fem och ett halvt år tidigare hade 75 procent avlagt examen och av dem som inlett sina studier nio och ett halvt år tidigare hade 78 procent avlagt examen före slutet av år 2014.

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2014

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2014

Hur snabbt yrkesutbildningen slutfördes varierade mellan män och kvinnor. När det gäller männen avlade 67 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 73 procent inom fyra och ett halvt år. Av kvinnorna avlade 66 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 73 procent inom fyra och ett halvt år.

Av studerande inom yrkesutbildning utexaminerades 75 procent på fem och ett halvt år, och det fanns inga skillnader mellan kvinnor och män.

När studietiden var längre än sex och ett halvt år slutförde kvinnor sina studier oftare än männen. T.ex. av kvinnorna slutförde 79 procent yrkesutbildning på högst sju och ett halvt år, medan motsvarande siffra för männen var 78 procent. När det gäller dem som påbörjade studierna nio och ett halvt år tidigare var skillnaden i kohorten något större: av de kvinnor som påbörjade studierna nio och ett halvt år tidigare hade 80 procent slutfört en yrkesutbildning före slutet av år 2014, motsvarande siffra för män var 77 procent.

Genomströmningen i yrkesutbildning riktad till ungdomar åren 2014 och 2013 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2014 (%) Genomströmning 2013 (%) Skillnad i genomströmningen 2014–2013
Yrkesutbildning riktad till ungdomar 3,5 Män 66,7 65,3 1,4
Kvinnor 66,0 64,8 1,2
4,5 Män 73,1 72,4 0,7
Kvinnor 73,0 71,5 1,5

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållandet till dem som påbörjat utbildning ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Också på basis av andra statistikgrenar var det mer attraktivt än tidigare att studera eftersom både avbrott i utbildningen och sysselsättning bland studerande minskade ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2014/opku_2014_2016-03-17_tie_001_sv.html