Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.4.2012

Antalet bedrägerier ökade under januari–mars 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–mars 2012 kännedom om totalt 91 000 brott, vilket var 2 200 fall (två procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet brott var samma som i genomsnitt under januari–mars de senaste fem åren. Antalet egendomsbrott var 48 000, vilket var 1 900 fall, dvs. fyra procent, färre än år 2011. Polisen fick kännedom om 9 200 brott mot liv och hälsa, vilket var två procent färre än året innan. Dessutom bokfördes 112 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier under januari–mars 2000–2012

Bedrägerier under januari–mars 2000–2012

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under januari–mars under 2000-talet. Jämfört med år 2000 var antalet nu 59 procent högre. Under första kvartalet 2012 uppgick antalet bedrägerier till 4 800, dvs. 15 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–mars uppgått till i genomsnitt 3 600. Antalet grova bedrägerier uppgick till 208 under de tre första månaderna år 2012, vilket är en femtedel färre än under motsvarande period året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 188 grova bedrägerier per år.

Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 8 600 under januari–mars 2012, medan motsvarande siffra för året innan var 8 800. Den lagändring som trädde i kraft i början av förra året ökade antalet misshandelsbrott som bokförts år 2011. Under perioden 2000–2011 anmäldes i genomsnitt 6 600 misshandelsbrott under januari–mars. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel med åtta procent. Dessa uppgick till 465, medan genomsnittet för åren 2000–2011 var 494.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 1 500, vilket är 14 procent färre än året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet sådana brott minskat med en fjärdedel.

Antalet rattfyllerifall har under några år varit nästan oförändrat. Totalt uppgick rattfyllerierna till 4 100. Antalet grova rattfyllerifall ökade med tre procent, medan antalet övriga rattfyllerifall minskade med fyra procent. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 4 800 rattfyllerier under januari–mars.

Antalet anmälda rån var 361, vilket var sex procent färre än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 415 rån under januari–mars.

Under första kvartalet 2012 anmäldes 334 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 185. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–mars i genomsnitt varit 156. Polisen fick kännedom om 407 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 69 procent (166 fall) fler än genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 4 900, dvs. en procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med sex fall – 256 sådana fall avslöjades.

Antalet skadegörelser var 13 procent färre än genomsnittet för januari–mars under tidigare år under 2000-talet. Nu avslöjades 8 700 skadegörelser, vilket är 11 procent färre än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i januari –mars samt i januari, februari och mars 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2012 Förändring Januari 2012 Förändring Februari 2012 Förändring Mars 2012 Förändring
ALLA BROTT 1) 90 586 -2 212 31 770 -234 27 254 -790 31 562 -1 188
  - inbrott 6 687 -961 2 309 -191 1 960 -468 2 418 -302
  -olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 512 -253 523 -99 454 -68 535 -86
  -rån 361 -24 125 -23 95 -21 141 20
  -skadegörelse 8 667 -1 092 3 325 2 2 451 -466 2 891 -628
  -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 24 -4 12 0 8 1 4 -5
  -misshandel 8 639 -162 3 112 -136 2 597 -59 2 948 33
  -våldtäkt 334 149 183 122 72 21 79 6
  -rattfylleri 4 099 -21 1 377 -107 1 228 59 1 494 27
  -narkotikabrott 4 851 -48 1 637 -125 1 576 138 1 638 -61
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet brott av viss typ i januari –mars samt i januari, februari och mars 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Mars 2012 Förändring Januari 2012 Förändring Februari 2012 Förändring Mars 2012 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 112 248 -8 720 41 658 -584 35 483 -490 35 107 -7 646
  - fartbegräns-
   ningsöver-
   skridning 1)
71 896 -2 496 28 152 924 22 549 858 21 195 -4 278
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 1:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/01/polrik_2012_01_2012-04-13_tie_001_sv.html