Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.10.2012

Antalet inbrott minskade under januari–september 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september 2012 kännedom om totalt 325 000 brott, vilket var 20 000 fall (sex procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet brott var under januari–september de senaste fem åren i genomsnitt 335 000. Antalet egendomsbrott var 182 000, vilket var 13 000 fall, dvs. sju procent, färre än under motsvarande period år 2011. Polisen fick kännedom om 30 000 brott mot liv och hälsa, vilket är sju procent färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 338 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Inbrott under januari-september 2000-2012

Inbrott under januari-september 2000-2012

Under 2000-talet har antalet inbrott (stölder genom olovligt intrång, grova stölder och snatterier) minskat avsevärt under januari–september. Under januari–september 2012 uppgick antalet inbrott till 27 000, dvs. nio procent färre än året innan. Under 2000-talet har antalet inbrott under januari–september uppgått till i genomsnitt 41 000. Särskilt har inbrotten i motorfordon minskat. Under januari–september 2012 uppgick de till 8 400, vilket är en femtedel färre än under motsvarande period året innan och något under hälften av genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Med undantag av bostadsinbrotten minskade också andra typer av inbrott jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 28 000 under januari–september 2012, medan motsvarande siffra för året innan var 30 000. Den lagändring som trädde i kraft i början av förra året ökade antalet misshandelsbrott som bokförts år 2011. Under perioden 2000–2011 anmäldes i genomsnitt 23 000 misshandelsbrott under januari–september. Antalet fall av grov misshandel minskade med 12 procent jämfört med motsvarande period året innan. Dessa uppgick till 1 400, medan genomsnittet för januari–september åren 2000–2011 var 1 700.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 7 000, vilket är 25 procent färre än under januari–september året innan. Antalet sådana brott uppgick under januari–september 2012 till hälften av genomsnittet för motsvarande period under tidigare år på 2000-talet.

Efter att ha legat på ungefär samma nivå under några år vände antalet rattfyllerier nedåt under januari–september 2012. Totalt uppgick rattfyllerierna till 15 000. Antalet grova rattfyllerifall minskade med sju procent och antalet övriga rattfyllerifall med tio procent. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 19 000 rattfyllerier under januari–september.

Antalet anmälda rån var 1 256, vilket var två procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 1 451 rån under januari–september.

Under januari–september 2012 anmäldes 818 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 769. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–september i genomsnitt varit 527. Polisen fick kännedom om 1 164 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 80 procent (516 fall) fler än genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 15 000, dvs. lika många som under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med sju procent, 775 sådana fall avslöjades.

Antalet skadegörelser var 12 procent färre än genomsnittet för januari–september under tidigare år på 2000-talet. Nu avslöjades 34 000 skadegörelser, vilket är 16 procent färre än året innan.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) ökat betydligt under januari–september. Under januari–september 2012 uppgick antalet bedrägerier till 15 000, dvs. 17 procent fler än under motsvarande period året innan. Jämfört med år 2000 var antalet bedrägerier nu 70 procent högre. Under 2000-talet har de under januari–september uppgått till i genomsnitt 10 000. Antalet grova bedrägerier uppgick till 792 under januari–september 2012, vilket är åtta procent färre än under motsvarande period året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 617 grova bedrägerier per år.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i januari–september samt i juli, augusti och september 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-september 2012 Förändring Juli 2012 Förändring Augusti 2012 Förändring September 2012 Förändring
ALLA BROTT 1) 325 234 -19 549 42 048 -1 376 42 150 -3 096 36 333 -3 718
  - inbrott 27 007 -2 778 3 813 -94 3 744 -324 3 243 -337
  -olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 7 031 -2 310 1 078 -381 984 -391 877 -386
  -rån 1 256 28 142 18 150 -13 148 -4
  -skadegörelse 33 832 -6 466 4 637 -85 4 668 -954 3 834 -1 428
  -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 64 -19 4 -8 6 -5 10 -1
  -misshandel 27 987 -2 005 3 472 -397 2 979 -317 2 975 -33
  -våldtäkt 818 49 106 -8 109 5 77 -31
  -rattfylleri 14 975 -1 376 2 004 -353 1 826 -88 1 840 -58
  -narkotikabrott 15 232 29 1 747 69 1 818 52 1 872 174
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet brott av viss typ i januari–september samt i juli, augusti och september 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-september 2012 Förändring Juli 2012 Förändring Augusti 2012 Förändring September 2012 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 338 076 -43 720 37 683 -1 502 40 764 -4 325 37 400 -8 252
  - fartbegräns-
   ningsöver-
   skridning 1)
225 149 -22 969 26 469 -647 28 302 -2 069 23 670 -5 186
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/03/polrik_2012_03_2012-10-15_tie_001_sv.html