Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Källmaterialet i statistiken över värdepappersföretag ändras fr.om. början av år 2014

Det sker en ändring i datainsamlingen av källmaterial för statistiken över värdepappersföretag fr.o.m. första kvartalet 2014. Finansinspektionen tar i bruk FINREP-rapporterinsgblanketter i datainsamlingen av finansiell information.

Rapporteringen av finansiell information (FINREP) är en del av det utkast till teknisk standard (ITS) som Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) publicerade 26.7.2013. Den slutliga, bindande tekniska standarden ges genom EU-kommissionens förordning, som till alla delar är bindande och direkt tillämplig i medlemsländerna.

Föreskrifterna och anvisningarna 20/2013 om rapportering av finansiell information inom finanssektorn innehåller anvisningar om inlämnande av tillsynsuppgifter till Finansinspektionen utgående från både kommissionens genomförandeförordning och nationella bestämmelser.

Mera information om datainsamlingen finns på Finansinspektionens webbplats:
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Regelverk/Foreskriftssamling/Ny/Pages/20_2013.aspx

Ändringen inverkar på innehållet och underposterna i bokslutsuppställningen. Motsvarande ändringar kommer att göras i offentliggörandet av statistiken.


Senast uppdaterad 3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/spy_2014-04-03_uut_001_sv.html