Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringsnivåerna i volymindexet för industriproduktionen revideras vid övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008

De nya publiceringsnivåerna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i mars 2009 i volymindexet för industriproduktionen, då uppgifterna för januari 2009 publiceras.

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Huvudgrupper och tvåsiffernivåer:

B,C,D,E Hela tillverkningen

B Utvinning av mineral

05 Kolutvinning (ingen verksamhet)
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas (ingen verksamhet)
07 Utvinning av metallmalmer
08 Annan utvinning av mineral
09 Service till utvinning (publiceras inte)

C Tillverkning

10 Livsmedelsframställning
11 Framställning av drycker
12 Tobaksvarutillverkning (publiceras inte)
13 Textilvarutillverkning
14 Tillverkning av kläder
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (publiceras inte)
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (publiceras inte)
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel (publiceras inte)
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror (publiceras inte)
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
24 Stål- och metallframställning
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (publiceras inte)
27 Tillverkning av elapparatur (publiceras inte)
28 Tillverkning av övriga maskiner
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Tillverkning av andra transportmedel
31 Tillverkning av möbler
32 Annan tillverkning
33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

36 Vattenförsörjning
37 Avloppsrening (publiceras inte)
38 Avfallshantering; återvinning
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning (publiceras inte)

Kombinationer som beskriver hela tillverkningen:

Hela tillverkningen (B-E)
Fabriksindustri (nya order 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Övriga kombinationer och aggregerade grupper:

Livsmedelsindustri (10-12)
Textilindustri (13-15)
Trä- och pappersindustri (16-17)
Kemisk industri (19-22)
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik; tillverkning av elapparatur (26-27)
Metallindustri (24-30)

Råmaterial och kapitalvaror (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
Energiprodukter (MIG): 05,06, 19, 35, 36
Investeringsvaror (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
Varaktiga konsumtionsvaror (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
Andra konsumtionsvaror (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångsperioden, dvs. fram till mitten av år 2011, publicerar vissa statistikområden fortfarande uppgifter enligt TOL 2002. Också i sådana fall då man använder serier som publicerats tidigare enligt den gamla näringsgrensindelningen tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

Uppgifter enligt TOL 2002 och enligt TOL 2008 kan jämföras på följande sätt i volymindexet för industriproduktionen:

B Utvinning av mineralmotsvarar nästan helt huvudgrupp C Gruvdrift och utvinning av mineral i näringsgrensindelningen TOL 2002.

  • C Tillverkningmotsvarar närmast huvudgrupp D Tillverkningi näringsgrensindelningen TOL 2002.De mest betydande ändringarna i huvudgrupperna är:
  • Reparation av maskiner har avskiljts från den egentliga tillverkningsverksamheten och bildar en egen TOL 2008-grupp 33 Reparation och installation av maskiner och apparater.
  • Dessutom har reparationsverksamhet med anknytning till vissa industriella näringsgrenar överförts från tillverkning till huvudgrupp S Annan serviceverksamhet och där till tvåsiffernivån 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar.
  • Näringsgrenen 37 Återvinning i TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering och där till tvåsiffernivån 38 Avfallshantering; återvinning.
  • 22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar i TOL 2002 överförs från tillverkningen till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet i TOL 2008.

Huvudgrupp D Försörjning av el, gas, värme och kyla i TOL 2008 motsvarar nästan helt huvudgrupp E El-, gas-, värme- och vattenförsörjningi TOL 2002.

Huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering är helt ny och därför finns det ingen motsvarighet till den i TOL 2002. Verksamheter från huvudgrupp D Tillverkning, E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning, F Byggverksamhetoch O Andra samhälleliga tjänsteri TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E i TOL 2008.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 1995 om utvecklingen av alla ovan angivna näringsgrenar. Uppgifterna för åren 2005-2008 beräknas utgående från mikromaterial på grund av byte av basår. Uppgifterna för åren 1995-2004 bildas med hjälp av tidigare statistikmaterial och genom användning av följande metoder:

  1. De ursprungliga näringsgrensvisa indexserierna på femsiffrig nivå enligt TOL 2002 har indelats i TOL 2008-serier enlig andelarna för år 2006. Dessa har beräknats på basis av det mikromaterial som erhållits från enheten för företagskonjunkturer (TOL 2002 -> TOL 2008).
  2. En del av uppgifterna enligt TOL 2002 hör inte längre till tillverkningen. I näringsgrensindelningen TOL 2008 har de överförts t.ex. till näringsgrenarna 40-70.
  3. De ursprungliga indexserierna enligt den mest detaljerade näringsgrensindelningen TOL 2008 viktas på publiceringsnivåerna med hjälp av uppgifterna om förädlingsvärde, som erhålls ur statistiken över industrikonjunkturer. Vid viktningen av resp. år används det aktuella årets uppgifter om förädlingsvärde efter näringsgren.
  4. Uppgifter om nya, tidigare icke publicerade näringsgrenar räknas på basis av mikromaterialet fr.o.m. år 2005.

Noggrannheten för de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 1995-2004 är nästan lika god som noggrannheten för motsvarande, tidigare publicerade uppgifter. Noggrannheten för uppgifterna för åren 2005-2008 ändras inte i samband med byte av klassificering och basår.

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar i volymindexet för industriproduktionen

På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Inverkan av revideringen på de olika industrinäringsgrenarna tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2008-09-26_luo_001_sv.html