Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Precisering av volymindexet för industriproduktionen

Beräkning av de slutliga indexen för åren 2007 och 2008

Statistikcentralen har beräknat de slutliga indexen för åren 2007 och 2008. Beräkningen av det preliminära månatliga volymindexet baserar sig på ett urval av omkring 1 000 arbetsställen eller företag. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet bygger på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Mer detaljerade uppgifter finns i statistikens beskrivning på adressen http://tilastokeskus.fi/meta/til/atoi_sv.html. Bruttovärdeförändringar på den mest exakta näringsgrensnivån har dividerats med motsvarande näringsgrens förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månatliga indexet och det slutliga årsindexet efter näringsgren.

TOL 2008 År 2007 Procentuell
förändring
År 2008 Procentuell
förändring
Preliminärt
volymindex
Slutligt
volymindex
Preliminärt
volymindex
Slutligt
volymindex
Hela industrin (BCDE) 4,40 4,60 -0,6 0,8
Utvinning av mineral (B) -21,70 -22,00 0,6 2,3
Tillverkning ( C ) 5,50 5,90 0,4 1,9
Tillv trä o varor av trä, kork od (16) -2,10 -0,60 -16,3 -16,2
Pappers- o pappersvarutillverkn. (17) 0,40 0,60 -7,7 -6,4
Graf prod o reprod av inspelningar (18) -1,50 -0,40 -1,6 -5,6
Tillv av övr mineralprod, ej metall (23) 4,60 4,80 -5,3 -5,4
Stål- och metallframställning (24) -11,40 -8,20 -3,9 -4,4
Tillv metallvaror, ej mask o app (25) 8,00 8,20 4 4,9
Tillverkning av övriga maskiner (28) 8,50 11,50 8,4 3
Livsmedelsindustri (10-11) 2,20 1,30 0,3 0,2
Textil-, beklädnads- och läderindustri (13-15) -3,50 -2,80 -8,4 -7,7
Skogsindustri (16-17) -0,30 0,30 -10,8 -9,9
Kemisk industri (19-22) 1,70 3,50 1,9 3,5
El- och elektronikindustri (26-27) 16,40 16,00 3,5 13,8
Tillverkning av transportmedel (29-30) -1,20 -1,20 9,5 -1,8
Metallindustri (24-30) 8,40 9,30 4 6,7
Annan tillverkning (32) 17,50 15,60 -8,2 -12
Försörjn av el, gas, värme o kyla (D) -1,40 -1,40 -8 -8

Ändringar under januari-oktober 2009

Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen för år 2009. När det gäller näringsgrenen el- och elektronikindustrin (26-27) har man dessutom preciserat de deflatorer som används. Preciseringen inverkar också på förändringsprocenten.

Revidering av säsongrensningsmodellerna

I samband med beräkningen av årsvolymindexet har säsongrensningsmodellerna reviderats. Revideringarna inverkar på de säsongrensade och arbetsdagskorrigerade uppgifterna och på trendindextalen och förändringsprocenten för tidigare år.

När det gäller Statistikcentralens säsongrensningsmodeller har man i fråga om en del näringsgrenar tillåtit s.k. nivåförändringar. Att nivåförändringar har tillåtits har inverkat på trendkurvan som under slutet av år 2008 "rasar" snabbare än i den ursprungliga trenden och jämnas ut i mitten av år 2009. Mera information om nivåförändringarna och deras inverkan finns på adressen: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html

Bifogade figur visar hela industrins (BCDE) ursprungliga serie och trendserier på två olika sätt: trendens nivåförändring tillåts (grön) och nivåförändringen tillåts inte (röd). Säsongrensningsmodellerna inverkar inte på de ursprungliga serierna.


Senast uppdaterad 10.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [e-publikation].
ISSN=1796-3788. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2009-12-10_uut_001_sv.html