Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2009

Det relativa arbetslöshetstalet i maj 2,1 procentenheter högre än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i maj år 2009 till 2 495 000, dvs. 59 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare ökade. Antalet sysselsatta minskade i alla län förutom i Östra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 69,3 procent, dvs. 2,0 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden sjönk till 68,8 procent.

Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 3,9 procentenheter till 69,5 procent från maj året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var på samma nivå som året innan, dvs. 69,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2009/05–2008/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/05 2008/05 2009/05 - 2008/05
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 022 4001 0,5
Arbetskraften totalt 2 799 2 801 –0,1
Sysselsatta totalt 2 495 2 554 –2,3
– löntagare 2 139 2 228 –4,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 355 325 9,3
Arbetslösa 304 247 23,2
Utanför arbetskraften totalt 1 224 1 201 1,9
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 69,3 71,3 –2,0
Relativt arbetslöshetstal, % 10,9 8,8 2,1
Arbetskraftsandel, % 69,6 70,0 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i maj 2009 till 304 000, dvs. 57 000 fler än i maj året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,9 procent i maj, dvs. 2,1 procentenheter större än året innan.

Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i maj till 8,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var som lägst för omkring ett år sedan, dvs. 6,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,3 procentenheter till 12,0 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 0,8 procentenheter till 9,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 9,1 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 19,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i maj 38,3 procent, vilket var 6,3 procentenheter högre än i maj året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga steg till 20,9 procent. Under våren brukar det relativa arbetslöshetstalet stiga på grund av att studerande kommer ut på arbetsmarknaden (utexaminering och sökande av sommarjobb). I juni återgår det relativa arbetslöshetstalet bland unga vanligen till en nivå som är nära den genomsnittliga nivån för året. I maj är det skäl att i första hand uppskatta arbetslöshetsnivån för unga på basis av den säsong- och slumpvariationsrensade trenden, där man eliminerat säsongvariationen som är likartad år efter år.

I maj fanns det 23 000 fler som inte tillhörde arbetskraften än året innan.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 245 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 61 000 större än i maj året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (53 %), Birkaland (44 %) och Österbotten (41 %). I slutet av maj var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 30 000, vilket var 25 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 85 000 i slutet av maj, vilket var 1 000 färre jämfört med maj året innan. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 11 000 större än i maj året innan. I maj anmäldes 35 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 13 000 färre än i maj året innan.

Förändringar 2009/05 – 2008/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/05 2008/05 2009/05 - 2008/05
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 245 184 33,0
– arbetslösa längre än ett år 40 43 –8,5
Åtgärder sammanlagt 85 86 –1,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 36 38 –6,0
– i arbetskraftsutbildning 31 29 6,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 18 –4,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 35 48 –26,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Metodbeskrivning om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html (på finska)

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Det senaste offentliggörandet om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.06.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/05/tyti_2009_05_2009-06-23_tie_001_sv.html