Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2019

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 10 000 fler än året innan. Antalet arbetslösa var 8 000 färre än i november år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/11–2019/11, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/11–2019/11, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i november 72,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent. Enligt de säsongrensade uppgifterna för november har trenden för det relativa arbetslöshetstalet varit oförändrad under de senaste månaderna.

Antalet sysselsatta uppgick i november 2019 till 2 543 000 (felmarginal ±35 000), dvs. 10 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 fler än i november 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 71,7 procent, medan det året innan var 71,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,2 procentenheter till 72,6 procent från november ifjol och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg likaså med 0,2 procentenheter till 70,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2019 till 160 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 8 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 94 000 män och 66 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 5,9 procent, då det året innan var 6,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland män sjönk med 0,5 procentenheter till 6,7 procent från november året innan. Det relativa arbetslöshetstalet bland kvinnor sjönk till 5,1 procent, medan det var 5,2 procent i november året innan.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 611 000. Av dem var 230 000 sysselsatta och 31 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 261 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 11,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2019 till 1 427 000, dvs. nästan lika många som året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 124 000 dolt arbetslösa , dvs. 10 000 färre än i november 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/11 – 2019/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/11 2019/11 2018/11 - 2019/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 127 4 130 0,1
Arbetskraft totalt 2 701 2 703 0,1
Sysselsatta 2 534 2 543 0,4
– löntagare 2 186 2 196 0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 348 347 –0,1
Arbetslösa 168 160 –4,6
Ej i arbetskraften 1 425 1 427 0,1
– dolt arbetslösa 134 124 –7,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,5 71,7 0,2
Relativt arbetslöshetstal 6,2 5,9 –0,3
Relativt arbetskraftstal 65,5 65,5 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 229 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 1 000 färre än i november året innan.

Arbetslösheten sjönk i november från motsvarande period året innan inom 11 närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–8 %), Tavastland (–5 %), Lappland (–4 %), Egentliga Finland (–3 %) Södra Österbotten (–2 %) och Sydöstra Finland (–2 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Birkaland (7 %) och i Satakunta (5 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 15 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 125 000 personer, dvs. 7 000 färre än i november året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 57 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2018/11–2019/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/11 2019/11 2018/11 - 2019/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 229 229 –0,3
– arbetslösa längre än ett år 66 61 –7,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 132 125 –5,4
– sysselsatta 25 24 –5,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 25 0,6
– i arbets- och utbildningsprövning 11 9 –17,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 71 67 –5,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 50 57 12,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/11/tyti_2019_11_2019-12-20_tie_001_sv.html