Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Publicerad: 21.7.2020

Sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade klart i juni

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 87 000 färre i juni 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 47 000 fler än i juni år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/06–2020/06, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/06–2020/06, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i juni 72,4 procent och i maj 72,5 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i juni 6,7 procent, som det också var i maj.

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2020 till 2 586 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 87 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 27 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 61 000 färre än i juni 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 73,7 procent, medan det året innan var 75,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,0 procentenheter till 75,6 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 3,2 procentenheter till 71,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2020 till 223 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 47 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 112 000 män och 111 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 7,9 procent, då det året innan var 6,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 0,8 procentenheter till 7,6 procent från juni året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 2,8 procentenheter till 8,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juni totalt 608 000. Av dem var 321 000 sysselsatta och 85 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 406 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juni 20,9 procent, dvs. 5,7 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 14,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juni 2020 till 1 326 000, dvs. 50 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 179 000 dolt arbetslösa , dvs. 47 000 fler än i juni 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/06 – 2020/06 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/06 2020/06 2019/06 - 2020/06
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 125 4 135 0,2
Arbetskraft totalt 2 849 2809 –1,4
Sysselsatta 2 673 2 586 –3,3
– löntagare 2 313 2 232 –3,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 360 353 –1,9
Arbetslösa 176 223 26,5
Ej i arbetskraften 1 276 1 326 3,9
– dolt arbetslösa 131 179 36,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 75,7 73,7 –2,1
Relativt arbetslöshetstal 6,2 7,9 1,8
Relativt arbetskraftstal 69,1 67,9 –1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet år 2020

Under andra kvartalet (april–juni) 2020 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 514 000, dvs. 79 000 färre än under motsvarande period år 2019. Antalet sysselsatta minskade mest inom handel (G) samt hotell- och restaurangverksamhet (I).

Antalet arbetade timmar minskade med 6,4 procent bland de sysselsatta under andra kvartalet 2020 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 245 000 under andra kvartalet 2020, vilket var 30 000 fler än under april–juni år 2019. Under andra kvartalet 2020 var det relativa arbetslöshetstalet 8,9 procent, vilket var 1,2 procentenheter högre än under motsvarande period år 2019.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2020 till 1 375 000, vilket var 58 000 personer fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 179 000 dolt arbetslösa , dvs. 67 000 fler än under motsvarande period år 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/II – 2020/II enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 808 2 759 –1,8
Sysselsatta totalt 2 593 2 514 –3,1
Arbetslösa totalt 215 245 14,1
– män 120 130 8,9
– kvinnor 95 115 20,7
Ej i arbetskraften 1 317 1 375 4,4
– dolt arbetslösa 111 179 60,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juni 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 417 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 163 000 fler än i juni året innan.

Arbetslösheten steg i juni från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (85 %), Österbotten (79 %), Birkaland (70 %), Egentliga Finland (64 %) och i Södra Österbotten (63 %). Minst ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (28 %), Norra Karelen (36 %) och i Södra Savolax (42 %). I slutet av juni var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 117 000, vilket var 107 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 98 000 personer, dvs. 12 000 färre än i juni året innan. Servicen omfattade 3,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 59 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 24 000 fler än i juni året innan. I juni anmäldes 48 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 färre än i juni året innan.

Förändringar 2019/06–2020/06 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/06 2020/06 2019/06 - 2020/06
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 254 417 64,0
– arbetslösa längre än ett år 64 75 17,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 110 98 –10,7
– sysselsatta 25 21 –14,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 19 22 15,1
– i arbets- och utbildningsprövning 9 5 –44,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 57 50 –12,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 53 48 –9,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (615,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tie_001_sv.html