Kasvuyritykset

Julkistukset

Vuosi 2023

Taulukot

Miksi teemme kasvuyritykset tilastoa?

Kasvavien yritysten merkitys Suomen taloudelle ja talouskasvulle tunnistetaan hyvin. Suomi tarvitsee kasvavia yrityksiä, investointeja ja korkeaan osaamiseen perustuvaa kestävää talouskasvua. Tilastokeskus tarjoaa kokeellisena tilastona käyttäjille tietoa kasvuyrityksistä päätöksenteon, suunnittelun ja seurannan tueksi osana uutta EU:n yritystilastoasetusta (EBS, European Business Statistics), jonka keskeisimmät tavoitteet ovat uusiin tietotarpeisiin vastaaminen ja tilastojen ajantasaisuuden parantaminen.

Miksi kasvuyritykset tilasto julkaistaan kokeellisena tilastona?

Vuonna 2022 käyttöönotettu yritystilastoasetus (EBS, European Business Statistics) parantaa tilastojen laatua, ajantasaisuutta ja vertailukelpoisuutta sekä pyrkii vastaamaan uusiin tietotarpeisiin nykyistä paremmin. Tämä luo mahdollisuuksia julkaista myös kansallisesti uutta tilastotietoa yritysdemografiasta, joka on yhdisteltävissä yritysten tilinpäätös- ja rakennetilaston kanssa. Julkaisemalla tilastot kokeellisina haluamme kerätä kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta ja kuunnella käyttäjien kokemuksia uuden tiedon käytettävyydestä.

Kokeellisessa tilastossa kuvataan kasvuyritysten määrää ja kasvuyrityksissä luotuja työpaikkoja toimialoittain. Jatkossa tilastoa on mahdollista myös laajentaa kuvaamaan laajemmin yritysten demografiaa.

Miten kasvuyritykset tilasto tuotetaan?

Kasvuyritystilasto kuvaa Suomessa toimivia kasvuyrityksiä. Tietoja kasvuyrityksistä on saatavilla vuodesta 2017 lähtien.

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja. Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

Tilastossa on käytössä EBS-asetuksen mukainen määritelmä kasvuyrityksestä, eli tilastovuoden kasvuyrityksiä ovat

  • Tilastovuonna aktiiviset yritykset, jotka ovat aloittaneet ennen kasvukauden alkua (t-3)
  • Työllistää kasvukauden alussa (t-3) vähintään 10 henkilöä
  • Henkilöstömäärän keskimääräinen vuotuinen kasvu on yli 10 prosenttia vuodessa kasvukauden aikana (t-3 -> t)

Kasvuyritysten henkilöstö- muuttuja sisältää yrittäjien sekä osa- ja kokoaikaisten palkansaajien lukumäärän.

Kasvuyritykset tilasto on vuositilasto, jonka viiteajankohta on kalenterivuosi. Tilasto julkaistaan ensimmäisen kerran joulukuussa 2023 samaan aikaan muiden yritysten rakennetilastojen kanssa.

Aineisto

Kasvuyritystilaston perusjoukon muodostavat kaikki Suomessa liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saadaan tilaston keskeiset luokitusmuuttujat kuten toimiala, sektori, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi ja palkansaajien lukumäärä.

Tilasto kattaa yritykset, jotka toimivat markkinaehtoisesti ja lisäksi niillä on liikevaihtoa, liiketoiminnan muita tuottoja, tasetta, henkilöstöä tai investointeja tilastovuonna. Myös yhdenkertaista kirjanpitoa pitävät ammatinharjoittajat sisältyvät tilastoon.

Tilaston lähdeaineisto perustuu verohallinnon elinkeinoveroaineistoon, tulorekisteriin ja Tilastokeskuksen yritystiedusteluihin.

Elinkeinoveroaineisto sisältää kaikkien elinkeinoverolain alaisten yritysten ja ammatinharjoittajien tilinpäätöstiedot. Tilastokeskuksen yrityskyselyllä saadaan tietoa palkansaajien määrästä ja toimialasta.

Lisätietoja: yliaktuaari Mira Kuussaari 029 551 3538