Yritysten investoinnit

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Taulukot

Miksi teemme yritysten investoinnit -tilastoa?

Yritysten investoinnit -tilasto pyrkii tarjoamaan investointeihin keskittyvää toimialatasoista tietoa vuositilastoja lyhyemmällä viiveellä. Tilastokeskus julkaisee investointitietoja sekä yritystilastojen että kansantalouden tilinpidon kautta. Investointitietoja julkaistaan kuitenkin huomattavalla viiveellä, vaikka nopeille tiedoille on paljon tarvetta talouden seurannassa. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaisee tietoja aineellisista nettoinvestoinneista kaksi kertaa vuodessa, ensin ennakollisena ja sitten lopullisena tilastona. Ensimmäiset tiedot kuluvan vuoden investoinneista ovat saatavilla ennakollisena noin seuraavan vuoden kolmannella neljänneksellä. Investointitietoja julkaisee myös kansantalouden tilinpito, jossa viive nykyhetken ja tilaston julkaisemisen välillä on myös pitkä. Kansantalouden neljännesvuositilinpito julkaisee tietoja neljä kertaa vuodessa, mutta koska kyseessä ei ole investointeihin keskittyvä julkistus, julkaistaan tietoja varsin karkealla tasolla.

Miksi yritysten investoinnit julkaistaan kokeellisena tilastona?

Yritysten investointitietoja julkaistaan kokeellisena tilastona sekä tietojen aikasarjan lyhyyden että käytettävän laskentamenetelmän vuoksi. Investointeja koskevaa tiedonkeruuta on uudistettu vuodesta 2019 alkaen ja samalla kehitettiin myös investointien laskentamenetelmää paremmaksi. Ennen tätä tietoja kerättiin suppeammin kansantalouden tilinpidon tarpeisiin. Vuoden 2019 alussa toteutuneessa tiedonkeruun uudistamisessa käyttöomaisuustiedustelun tiedonkeruulomakkeelle lisättiin uusia muuttujia. Tämä aiheuttaa tasoeroa vuosien 2018 ja 2019 investointitietojen välillä ja näiden vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Julkaisemalla tiedot kokeellisina haluamme kerätä kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta, aineiston laadusta sekä itse laskentamenetelmän toimivuudesta todenmukaisessa tilanteessa. Kokeellinen tilastojulkistus mahdollistaa tilaston kehittämisen omana julkaisunaan kerätyn palautteen ja julkaisuista kertyneen kokemuksen avulla.

Miten yritysten investoinnit -tilasto on tuotettu?

Aineisto

Yritysten investoinnit -tilaston perusjoukko koostuu yrityksistä, jotka toimivat toimialoilla (TOL 2008): B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, S. Yritysten neljännesvuosittaisia investointitietoja kerätään Tilastokeskuksen käyttöomaisuustiedustelulla. Otokseen kuuluu noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden toimialojen merkittävintä yritystä. Otosta pyritään lisäksi täydentämään suurten investointien osalta tapauksissa, joissa investoinnit eivät muuten näkyisi otoksessa.

Menetelmät

1. Estimointi

Otoksen ulkopuolisten yritysten tekemiä investointeja estimoidaan investointilajeittain ja toimialoittain. Estimoinnissa hyödynnetään yritysten liikevaihto- ja käyttöomaisuustietoja, jotka saadaan yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston kahden viimeisimmän valmiin vuoden aineistoista. Aineistosta saaduista luvuista lasketaan estimoinnissa käytettävät kertoimet toimialoittain kullekin investointilajille jakamalla käyttöomaisuustiedot liikevaihtotiedoilla. Otoksen ulkopuolisten yritysten käyttöomaisuustietoja estimoidaan kertomalla laskentajakson liikevaihtotietoja edellä mainituilla kertoimilla.

2. Imputointi

Otokseen kuuluvien yritysten laskennasta puuttuvia tietoja pyritään täydentämään imputointimenetelmillä. Imputointia käytetään tilanteessa, jossa otokseen kuuluva yritys ei ole vastannut käyttöomaisuustiedusteluun jonkin tietyn vuosineljänneksen osalta. Vuosineljännekseltä puuttuvan tiedon imputoinnissa käytetään hyväksi yrityksen muiden vuosineljännesten käyttöomaisuustietoja. Imputointiin käytetään neljää eri vaihtoehtoista menetelmää. Näistä menetelmistä kolme hyödyntää yrityksen muiden vuosineljännesten käyttöomaisuustietoja puuttuvan tiedon imputoimiseksi. Neljäs menetelmä perustuu yrityksen rakenne- ja tilinpäätöstilastosta saadun vuositiedon hyödyntämiseen. Imputointimenetelmän valinta tehdään automaattisesti ennalta määriteltyä valintajärjestystä käyttäen. Suurimmat imputoinnit tarkastetaan erikseen ja valintajärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa yrityskohtaisesti.

3. Tilaston tuotanto ja laatu

Käyttöomaisuustiedustelusta saatuja tietoja tarkastetaan suurimpien havaintojen osalta ennen niiden hyväksymistä laskentaan. Jokaisessa laskennassa tiedot lasketaan uudestaan kahden vuoden ajalta, koska aineistojen tiedot täydentyvät jälkikäteen. Otoksen ulkopuolisten yritysten tietojen estimoinnissa käytettävät kertoimet lasketaan uudestaan kerran vuodessa yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston uusimman vuoden tiedot valmistuvat. Tiedot tarkentuvat koko laskentajakson ajan aineiston täydentymisestä johtuen, etenkin kertoimien päivittymisen yhteydessä. Investointien määrässä voi olla suuriakin vaihteluja vuosineljännesten välillä. Suuret investoinnit voivat näkyä vain yhden vuosineljänneksen tiedoissa, vaikka investointeja olisi valmisteltu jo pidemmän aikaa. Tietoja käyttöomaisuustiedustelusta löytyy osoitteesta: https://stat.fi/keruu/kotmt/