Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit

Julkistukset

Vuosi 2024

Taulukot

Miksi haluamme tuottaa innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattoreita?

Innovaatioilla on keskeinen rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin mahdollistajana. Tuoteinnovaatiot tuovat jatkuvasti parempia tai joskus jopa kokonaan uusia tuotteita ja palveluja ihmisten ulottuville. Prosessi-innovaatioiden ansiosta hyödykkeitä taas on mahdollista tuottaa aiempaa enemmän ja aiempaa edullisemmin. Kansantalouden näkökulmasta olennaista on, että innovaatiot vahvistavat myös kotimaisten yritysten kilpailukykyä, mikä auttaa turvaamaan sekä sen omistajille että työntekijöille osuuden globaaleilla markkinoilla tapahtuvasta vaihdannasta.

Innovaatiotoiminnan piiriin kuuluvia ilmiöitä kartoitetaan monissa tilastoissa. Näistä keskeisin on varsinainen innovaatiotoimintatilasto, joka perustuu joka toinen vuosi toteutettavaan kyselytutkimukseen. Tämä innovaatiotutkimus koostuu monipuolisesta joukosta sekä pysyviä että ajankohtaisten teemojen mukaan vaihtuvia kysymyksiä, joiden avulla pyritään luotaamaan yritysten innovaatiokäyttäytymisen eri osa-alueita.

Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit -kokonaisuuden tavoitteena on laajentaa innovaatiotoiminnan tilastointia virallisen tilaston pohjalta entisestään. Lähtökohtana toimii innovaatiotutkimuksen aineisto, johon liitetään tietoja muista Tilastokeskuksen yritystason aineistoista.

Uudet indikaattorit perustuvat mikrodatalinkkaukseen (MDL), mikä tarkoittaa, että ne on tuotettu yksinomaan ennestään olemassa olevien, viimeisteltyjen yksikköaineistojen pohjalta. Hyödyntämällä tehokkaasti aineistoihin sitoutuneita tiedonkeruu- ja käsittelyresursseja, MDL:n avulla voidaan tuottaa uutta tietoa sekä Tilastokeskuksen että tilastoinnin kohteena olevien yritysten kustannuksia säästäen.

Erityisesti yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tietojen avulla indikaattorivalikoimaa rikastetaan uusilla tilinpäätösmuuttujilla, joiden avulla saadaan aiempaa monipuolisempaa tietoa yritysten liiketoiminnallisen suoriutumisen ja innovaatiotoiminnan eri osa-alueiden välisestä yhteydestä.

Tietosisällön lisäksi uudet tilinpäätösindikaattorit laajentavat tilaston ajallista ulottuvuutta, kun innovaatiotutkimuksen tietoihin liitetään useamman vuoden tilinpäätöstietoja. Paneelimainen asetelma antaa osviittaa erityyppisen innovaatiotoiminnan vaikutuksista yritysten liiketaloudelliseen suoriutumiseen yli ajan, paljastaen myös mahdollisia eroja vastustuskyvyssä koko kansantaloutta koskettavia sokkeja kohtaan (kuten korona).

Tilinpäätösindikaattorit myös täydentävät innovaatiotoimintatilaston julkaisusykliä. Siinä missä virallinen tilasto päivitetään joka toinen vuosi, vuosittain päivittyvien tilinpäätösindikaattoreiden avulla voidaan tuottaa väliaikatietoa myös niinä vuosina, joina uutta innovaatiotietoa ei muuten julkistettaisi.

Tilinpäätösindikaattoreiden lisäksi tilaston toinen keskeinen kokonaisuus liittyy kasvuyritysten innovaatiotoimintaan ja innovaatiotoiminnan alueellisen jakauman tilastointiin.

Erityisen nopeasti kasvavat yritykset on tunnistettu kansantalouden tasolla keskeisiksi työllisyyden ja taloudellisen kasvun ajureiksi, mikä tekee kasvuyritys- ja innovaatioilmiöiden välisen yhteyden tarkastelusta oleellista. Maantieteelliset näkökulmat taas ovat Suomen kaltaisessa laajassa maassa alati merkityksellisiä ja kiinnostus alueellisia tietoja kohtaan on vahvaa.

Miksi innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit julkaistaan kokeellisena tilastona?

Kokeellinen tilasto tarjoaa käytännöllisen alustan uusien tilastotuotteiden sisään ajamiseksi. Erityisesti kokeellisen tilasto tarjoaa mahdollisuuden muokata tietosisältöä joustavasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattoreihin liittyy lisäksi uraauurtavia menetelmällisiä piirteitä, mistä johtuen julkaisu kokeellisena tilastona on perusteltua.

Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattoreiden keskiössä oleva mikrodatalinkkaus edustaa tilastotuotannossa lähestymistapaa, jossa pyrkimyksenä on hyödyntää yksinomaan olemassa olevia tilastoaineistoja uusien tietojen tuottamiseksi. Tilastokeskukselle on kertynyt vuosien varrella runsaasti kokemusta MDL:n hyödyntämisestä lukuisissa tutkimusprojekteissa, ja myös innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattoreiden taustalla on EU-rahoitteinen grant-projekti. Säännölliseen tilastotuotantoon edenneitä sovelluksia on kuitenkin toistaiseksi vähän. Tästä syystä kokeellinen tilasto on katsottu hyväksi tavaksi kerätä kokemusta niin uudenlaisesta tuotantotavasta kuin poikkeavasta julkaisukonseptistakin, johon liittyy erityisesti tilinpäätösmuuttujien osalta vuosittain täydennettävät aikasarjat.

Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit toimivat kokeilualustana myös muunlaiselle yritystilastojen menetelmäkehittämiselle. Innovaatiotoiminnan alueelliset ja kasvuyritystarkastelut on tuotettu MRP-menetelmällä (Multilevel Regression and Poststratification), jonka avulla vinoutuneitakin aineistoja voidaan hyödyntää tilastotuotannon syötteenä. Vaikka MRP on vakiinnuttanut asemansa väestötutkimusten työkaluna, innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit edustavat menetelmälle kokonaan uutta aluevaltausta yritysilmiön alalla.

Miten innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit tuotetaan?

Innovaatiotoiminnan tilinpäätösmittareiden kannalta oleellisin menetelmä on MDL, jossa eri lähteistä peräisin olevia, samaa yritystä koskevia tietoja yhdistetään tilastotietojen tuottamiseksi.
Yhdisteltävät aineistot ovat peräisin innovaatiotoimintatilastosta, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta sekä kokeellisesta kasvuyritystilastosta.  Jokainen edellä mainituista tilastoista käyttää perusyksikkönään yritysrekisterin ylläpitämää yritysyksikköä, minkä ansiosta aineistojen yhdistämisen toisiinsa on ylipäänsä mahdollista.

Lisäksi innovaatiotoiminnan alueellisen ulottuvuuden tilastoimiseksi jokaiselle yritysrekisterin yritykselle on johdettu menetelmällisesti kuntatason sijaintitieto. Toimipaikkatason sijaintitietojen käyttäminen suoraan ei ole mahdollista, koska tietoja innovaatiotoiminnasta on saatavilla ainoastaan yritystasolla. Sen sijaan jokaiselle yritykselle on määritetty likimääräinen sijaintikunta henkilöstömäärältään suurimman siihen kuuluvan toimipaikan perusteella.

Tilinpäätösmuuttujien tapauksessa yhdistetylle yksikköaineistolle on otoksen ja kohdejoukon yhdenmukaisuuden parantamiseksi laskettu tavanomaiset otoksen yrityslukumääriin perustuvat painokertoimet. Menetelmä vastaa pitkälti virallista innovaatiotoimintatilastoa.

Innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit -tilasto kattaa innovaatiotoimintatilaston perusjoukkoon kuuluvat yritykset lukuun ottamatta toimialaa K (Rahoitus- ja vakuutustoiminta). Lisäksi tilinpäätösmuuttujien kohdejoukko muodostuu yrityksistä, jotka ovat olleet aktiivisia koko tarkastelujakson ajan. Hieman erilaisesta perusjoukosta ja menetelmästä johtuen, innovaatiotoimintatilaston ja innovaatiotoiminnan tilinpäätösindikaattorit -tilaston tiedot eivät täysin vastaa toisiaan.

Innovaatiotoiminnan alueellista jakaumaa ja kasvuyritysten innovaatiotoimintaa kuvaavat indikaattorit on sen sijaan tuotettu MRP-menetelmällä, joka poikkeaa merkittävästi tavanomaisiin otospainoihin perustuvasta menetelmästä yleistäen otosjoukon havaintoja koko yrityspopulaation tasolle.

Yksityiskohtaisempi selvitys käytetyistä menetelmistä on saatavilla tilaston menetelmäkuvauksessa.

Menetelmäkuvaus

Lisätietoja: yliaktuaarit Matias Honkala 029 551 3820 ja Joackim Raikamo 029 551 3761