Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitukset

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Taulukot

Miksi teemme tilastoa asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksista?

Kokeellisen tilaston laadinnassa käytettävä Oikotien ilmoitusaineisto tuottaa lisätietoa ja uusia näkökulmia asuntojen myynti- ja vuokramarkkinoihin. Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitukset antavat tietoa vallitsevasta asuntomarkkinatilanteesta. Ilmoituslukumäärien kautta voidaan seurata asuntojen tarjonnan alueellista ja kuukausittaista vaihtelua.

Osana tilastoa julkaistaan myös tieto poistuneista ja kuukauden aikana tulleista uusista ilmoituksista. Valtaosa poistuneista ilmoituksista on myytyjä asuntoja, mutta joukkoon mahtuu myös sellaisia, joissa välittäjä ja/tai palveluntarjoaja on vaihtunut tai kohde on ollut välillä poissa myynnistä tai siitä on tehty tarjous.

Ilmoitusten markkinointiajat antavat tietoa alueen markkinatilanteesta kysynnän ja tarjonnan osalta. Tilastossa julkaistaan myös yli vuoden ajan myynnissä olleiden asuntojen osuutta kaikista myytävänä olleista asunnoista.

Myöhemmin toteutettava asuntojen hintapyyntöjen vertailu toteutuneisiin neliöhintoihin kertoo esimerkiksi siitä, miten hyvin hintapyynnöt toteutuvat vallitsevassa markkinatilanteessa.

Kokeellisen tilaston tietoja voi verrata esimerkiksi alueen asuntojen hintojen ja vuokrien kehitykseen. Tilastokeskus julkaisee tilastotietoa osakeasuntojen hintojen ja asuntojen vuokrien kehittymisestä sekä asuntokauppojen lukumääristä. Tilastot julkaistaan kuukausittain ja neljännesvuosittain. Nämä tilastot kuvaavat asuntomarkkinaa toteutuneiden hintojen ja vuokrien osalta. Osakeasuntojen hintojen osalta tilaston tiedot täydentyvät myöhemmissä julkistuksissa. Asuntojen vuokrissa ajankohtaisin tieto käsittää vuokrasuhteet viimeisen kuuden kuukauden osalta.

Miksi tilasto julkaistaan kokeellisena tilastona?

Kokeellinen tilastojulkistus tarjoaa käyttäjille näytepalan uuden aineiston tarjoamista mahdollisuuksista. Samalla saamme tietoa siitä, onko tarjotuille tiedoille kysyntää ja voimme muokata tilaston sisältöä käyttäjäpalautteen perusteella. Tilaston tietotarjonta kasvaa vähitellen ja suunnitelmissa on esimerkiksi tilaston tietosisällön laajentaminen asuntojen hinta- ja vuokrapyyntötiedoilla.

Toinen syy tilaston julkaisemiseen kokeellisena, on käytettävän aineiston lyhyt aikasarja. Helmikuussa 2021 taulukkoja täydennettiin vuoden 2019 myynti- ja vuokrailmoitustiedoilla, mikä mahdollistaa vertailun edellisvuoteen. Syksyllä 2020 julkaistuissa tiedoissa aineistoa oli ainoastaan vuoden 2020 osalta. Helmikuun 2021 julkaisussa päivitettiin vuoden 2020 myynti- ja vuokrailmoitusten määriä sekä rajattiin tarkemmin vuokrailmoitusten markkinointiaikojen laskentaan tulevia havaintoja.

Miten tilasto on tuotettu?

Tilasto tuotetaan käyttämällä Oikotie-palvelun rajapinnan kautta saatua aineistoa asuntojen myynti- ja vuokrailmoituksista. Julkaistavissa tiedoissa ovat mukana Suomessa sijaitsevat asunnot, mukaan lukien hitas-, osaomistus- ja tarjouskauppakohteet.

Tiedot kerätään Tilastokeskukselle kuukausittain ja käsitellään laadullisesti yhdenmukaisella tavalla. Tietojen luokittelu alueellisesti sekä asuntojen koon mukaisesti vastaa Tilastokeskuksen tuottamien asuntojen hinta- ja vuokratilastojen luokitusta. Vuokrailmoitusten tiedot julkaistaan kaupunkien osa-aluejaottelulla ja tämä luokitus lisätään kerrostaloasuntojen myynti-ilmoituksiin myöhemmin. Aineisto kattaa arviolta 80-90 prosenttia Suomessa myytävistä asunnoista, mutta kattavuudessa on alueellisia eroja.

Kokeellisessa tilastossa julkaistava markkinointiaika täydentää tietoa asuntojen hintojen kuukausitilastossa julkaistavasta myyntiajasta (kaupantekoajasta). Kuukausitilastossa julkaistava myyntiaika kuvaa kokonaisuudessaan kaupantekoon kuluvaa aikaa kiinteistönvälittäjien kautta tehdyissä kaupoissa, kun taas markkinointiaika on ilmoituksen näkyvyysaika verkkopalvelussa. Tieto markkinointiajasta julkaistaan kokeellisessa tilastossa kuukausitilastoa tarkemmalla alueluokituksella.

Markkinointiaika lasketaan ilmoituksista, jotka ovat poistuneet verkkopalvelusta laskentakuukauden aikana. Sen laskennassa on käytetty aikaa, jonka ilmoitus on ollut esillä verkkopalvelussa (ilmoitus voi olla myös välillä passiivisena). Kokeellisessa tilastossa julkaistavaa markkinointiaikaa laskettaessa rajattiin myynti-ilmoituksista ne kohteet, joissa markkinointiaika on yli 7 vuotta. Vuokrailmoitukset rajattiin ilmoituksiin, jotka ovat olleet verkkopalvelussa alle puoli vuotta, paitsi jos asunto sijaitsee Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa tai Oulussa. Tällöin rajataan pois kohteet, jotka ovat olleet yli kolme kuukautta verkkopalvelussa. Tavoitteena on rajata laskenta-aineistosta pois kohteet, jotka ovat tilapäisessä vuokrauksessa. Tieto markkinointiajan mediaanista julkaistaan niille alueille, joissa on yli 100 poistunutta ilmoitusta.

Markkinointiajan lisäksi julkaistaan yli vuoden ajan verkkopalvelussa olleiden myynti-ilmoitusten osuus kaikista myynti-ilmoituksista. Osuuden laskennassa käytettävä markkinointiaika on laskettu alkaen ilmoituksen ensimmäisestä julkaisupäivästä tilastokuukauden 15. päivään asti ja on siten eri kuin markkinointiajan laskennassa käytettävä aika.

Uudiskohteet julkaistaan verkkopalvelussa usein jo ennakkomarkkinointivaiheessa. Silloin niiden markkinointiajat ovat keskimääräistä pidemmät. Uudiskohteet on pyritty rajaamaan pois vuokrailmoituksista.

Kokeellisessa tilastossa julkaistavia kaikkien, poistuneiden ja tulleiden ilmoitusten lukumääriä ei kannata verrata toisiinsa (esimerkiksi tulleita ilmoituksia ei kannata verrata poistuneisiin). Ilmoituksen poistumiskuukausi voi olla eri kuin ilmoituksen saapumiskuukausi. Mikäli kohdetta vuokrataan esimerkiksi tilapäisesti, kohde ei näy aktivoituessaan tulleissa ilmoituksissa, mutta näkyy kaikkien ilmoitusten lukumäärässä.  Myynti-ilmoituksissa kohde voi näkyä poistuneena (mutta ei tulleena) useampaan kertaan, mikäli siitä on tehty esimerkiksi tarjous, mutta sen jälkeen palautettu myyntiin. Tilastossa julkaistavia kaikkia, poistuneita tai tulleita ilmoituksia tulee siis seurata ajassa omina muuttujinaan.

Kokeellinen tilasto julkaistaan neljännesvuosittain. Pääsääntöisesti myynti- ja vuokrailmoitusten määrät ja markkinointiajat eivät tarkennu takautuvasti. Aineiston kertymän ja siinä havaittujen muutosten myötä aineiston käsittelysääntöjä päivitetään tarpeen mukaan ja tietoja voidaan päivittää takautuvasti, mikäli muutoksista aiheutuu merkittäviä eroja julkaistuihin tuloksiin.

Lisätietoja: yliaktuaari Aaro Laakkonen, yliaktuaari Elina Peltoniemi