Korjausrakentamisen hintaindikaattori

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Taulukot

Miksi teemme korjausrakentamisen hintaindikaattoria?

Tilastokeskuksen korjausrakentamisen hintaindikaattori kuvaa korjaushankkeiden keskimääräistä hintakehitystä ostajan näkökulmasta. Hintaindikaattori julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, ja se kuvaa korjausrakentamisen viimeisen 12 kuukauden muutosta prosentteina. Tilastokeskus ei ole aiemmin julkaissut tilastoja korjausrakentamisen hinnoista. Uudella indikaattorilla pyritään vastaamaan useiden sidosryhmien toiveeseen korjausrakentamisen tilastoinnin kehittämisestä.

Hintatietoa tarvitaan esimerkiksi investointipäätöksiin sekä tukemaan korjausrakentamisen määrätiedon tilastointia. Korjausrakentamisen euromääräisestä arvosta tuotetaan vuosittain tilastoja, joista soveltuvalla hintamittarilla voidaan johtaa korjausrakentamisen määrän muutos. Korjausrakentamisen määrän vuosittaisesta kehityksestä ei ole tilastotietoa. Kansantalouden tilinpito voi myös käyttää hintaindikaattoria apuna korjausrakentamisen volyymin laskennassa.

Tällä hetkellä Tilastokeskus tuottaa rakennuskustannusindeksin osana remontti-indeksejä, jotka kuvaavat rakennusyrittäjälle muodostuvia kustannuksia eivätkä remontin tilaajan maksamaa hintaa. Panosindekseinä ne eivät ole parhaita mahdollisia deflatointikäyttöön eli hintatiedon eliminoimiseen arvotiedoista.

Miksi korjausrakentamisen hintaindikaattori julkaistaan kokeellisena tilastona?

Korjausrakentamisen hinta on hankalasti tilastoitava kohdealue. Aidon hintaindeksin luominen vaatisi hintojen mittaamista laatuvakioiduista tuotteista. Korjausrakentamisen tapauksessa se tarkoittaisi ensin mitattavien remonttikohteiden määrittelyä, määrittelyä vastaavan remontin toteutumista riittävän usein ja havaitun hinnan keräämistä toistuvasti. Korjausrakentamisen hintaan vaikuttaa niin moni tekijä, että jo remontin määrittely tuottaisi haasteita tiedonkeruun toteuttamiselle. Otospohjaisella kyselyllä ei kyettäisi kohtuullisilla resursseilla mittaamaan havaittua euromääräistä hintaa.

Tästä syystä korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruu päätettiin toteuttaa ennakkoluulottomalla, muista hintatilastoista poikkeavalla, kysymyksenasettelulla, jossa tarkan hinnan sijaan kysytään urakantilaajien kokemukseen perustuvaa arviota hinnanmuutoksesta. Kokeellista tilastoa kutsutaankin hintaindikaattoriksi, koska tiedonkeruu ei perustu varsinaisiin hintahavaintoihin kuten hintaindeksit yleensä.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorista toivotaan käyttäjäpalautetta, jonka myötä sitä on mahdollista kehittää. Julkaisemalla tiedot kokeellisina haluamme kerätä kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta, aineiston laadusta sekä itse laskentamenetelmän toimivuudesta todenmukaisessa tilanteessa.

Miten korjausrakentamisen hintaindikaattori on tuotettu?

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruu perustuu kiinteistöjen omistajille ja rakennusyrityksille kaksi kertaa vuodessa lähetettävään kyselyyn. Kiinteistöjen omistajia edustavat isännöitsijät, julkisyhteisöt ja vuokrataloyhtiöt. Kysely toistuu keväisin ja syksyisin. Kyselyn vastaajat arvioivat korjausrakentamisen hinnanmuutoksen viimeisen 12 kuukauden aikana.

Isännöitsijät edustavat asunto-osakeyhtiöitä ja yhdessä vuokrataloyhtiöiden kanssa ne edustavat indikaattorissa asuinrakennusten omistajia. Julkisyhteisöt edustavat toimitilarakennusten omistajia. Yhdessä heidän näkemyksensä kuvastaa rakennusten omistajien kokemaa korjausrakentamisen hinnanmuutosta. He vastaavat tilaamiensa korjaushankkeiden ja niiden kilpailuttamisesta kertyneen kokemuksen perusteella.

Kyselystä saadut vastaukset painotetaan indikaattoreiksi vastaajatyypeittäin sekä remonttikohteittain. Rakennusyrityksiltä tuotetaan korjausrakentamisen, uudisrakentamisen ja niiden yhdistelmänä koko rakentamisen hintaindikaattorit. Lisätietoa tietojen painottamisesta ja tilaston aineistosta menetelmäselosteesta.

Menetelmäseloste

 

Lisätietoja: yliaktuaari Eetu Toivanen  029 551 3331