Riistaonnettomuudet

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Taulukot

Miksi teemme riistaonnettomuudet-tilastoa?

Tilastokeskus tilastoi tieliikenteessä tapahtuneet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, joissa on ollut osallisena eläin. Näissä onnettomuuksissa osallisena olleet eläimet ovat pääasiassa hirviä. Tämän lisäksi Väylävirasto (ennen Liikennevirasto) tilastoi hirvionnettomuudet ja on aikaisemmin tilastoinut peuraonnettomuudet myös omaisuusvahinkojen osalta. Poliisin tekemän kirjausmuutoksen myötä poliisin kirjaamien peuraonnettomuuksien määrä on romahtanut ja niitä ei ole tilastoitu kuin henkilövahinkojen osalta.

Eläinonnettomuuksia sattuu kuitenkin tieverkolla huomattavasti enemmän kuin tilastot osoittavat ja riistaonnettomuus-julkaisulla saadaan kattavampi kuva riistaonnettomuuksien ajallisesta, alueellisesta ja lajikohtaisesta jakaumasta.

Miksi riistaonnettomuudet julkaistaan kokeellisena tilastona?

Riistaonnettomuudet-tilasto tuotetaan kokeellisena tilastona, koska Tilastokeskus haluaa toistaiseksi erottaa virallisen tieliikenneonnettomuustilaston tiedot ja Riistaonnettomuudet-tilaston tiedot toisistaan. Onnettomuustapaukset ovat osittain päällekkäisiä virallisen tieliikenneonnettomuustilaston kanssa, mutta niissä ei ole suoraa linkkiä, jolla tiedot voitaisiin yhdistää viralliseen tilastoon.

Riistaonnettomuudet-tilaston tietosisältö on myös vähäisempää kuin poliisin kirjaama tieto ja se ei esimerkiksi sisällä tietoja onnettomuuksien seurauksista tai osallisena olleista ajoneuvoista. Lähtöaineistosta on poistettu kaikki ajoneuvoihin ja henkilöihin viittaavat tiedot.

Miten Riistaonnettomuudet-tilasto on tuotettu?

Riistaonnettomuudet-tilasto on tuotettu noutamalla Suurriistavirka-apu (SRVA) toiminnan tuloksena syntynyt riistaonnettomuusaineisto Riistakeskuksen rajapinnasta ja suodattamalla siitä tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet. Tämän jälkeen se on yhdistetty Väyläviraston ylläpitämään tieviiva-aineistoon.

Kaikki tilaston lähdeaineistot ovat avoimesti saatavilla ja ja niiden käyttöoikeudet mahdollistavat aineiston muokkauksen ja jakamisen edelleen. Myös tämän tilaston aineisto on saatavilla vapaasti edelleen hyödynnettäväksi.