Yritystukien osavuositilasto

Julkistukset

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Taulukot

Miksi teemme yritystukien osavuositilastoa?

Vuoden 2020 keväällä alkanut COVID-19 pandemia ja sen aiheuttama suhdanneheikentymä lisäsivät yritysten tarvetta saada julkista tukea. Näin ollen yritystukien määrä kasvoi huomattavasti ja uusia tuki-instrumentteja otettiin käyttöön. Tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa tarve ja kiinnostus laajamittaista yritystukien tilastointia kohtaan on kasvanut. Kasvaneen tietotarpeen myötä kokoamme ainakin toistaiseksi vuositilastoa nopeampaa osavuositilastointia, jotta tukien kehitystä pystytään kuvaamaan ajantasaisemmin.

Miksi yritystukien osavuositilasto julkaistaan kokeellisena tilastona?

Yritystukitilasto on perinteisesti julkaistu vuositilastona. Nyt kuitenkin muuttuvan tilanteen myötä yritystukia maksetaan erilaisilla perusteilla. Suhdanneheikentymän myötä käyttöön otetut tuki-instrumentit ovat eri kvartaaleissa erilaisia, joten eri osavuosijulkaisujen pohjalla on erilaiset aineistot. Uudesta ja vaihtelevasta sisällöstä johtuen yritystukien osavuositilasto julkaistaan kokeellisena tilastona.

Miten yritystukien osavuositilasto on tuotettu?

Osavuositilastoinnin pohjana ovat Business Finlandin maksamat tuet ja lainat, Finnveran takaukset ja lainat, Ruokaviraston tuet, ELY-keskusten tuet ja työ- ja elinkeinoministeriön palkka-, startti- ja energiatuet. Lisäksi aineistossa on mukana suhdanneheikentymän vuoksi jaettuja tukia. Alkukeväästä suhdanneheikentymän vuoksi ELY-keskukset alkoivat jakaa suoraa tukea mikroyrityksille ja Business Finland pk-yrityksille. Mukana ovat myös KEHA-keskuksen maksama tuki ravitsemusyrityksille ja Valtiokonttorin myöntämät kustannustuet.  Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuki ei ole mukana ensimmäisessä neljänneksessä, koska aineistoa ei ollut vielä silloin saatavilla. Jälkikäteen ne on kuitenkin laskettu mukaan tietokantataulukkoon samalla kun taulukon tietoja on päivitetty.

Saadut aineistot yhdistetään ja Tilastokeskuksen yritysrekisteristä liitetään yrityskohtaisesti tieto yrityksen toimialasta ja henkilöstön lukumäärästä. Nopeammasta julkaisutahdista johtuen kaikki tukea saaneet yritykset eivät vielä löydy yritysrekisteristä, jolloin osavuositilastoinnissa on jonkin verran yrityksiä, joiden toimialaa tai henkilöstön määrää ei voida määrittää. Yrityksen kokoluokka on muodostettu niin, että mikroyritykset työllistävät enintään 4 henkilöä, pienet yritykset 5–49 henkilöä, keskisuuret yritykset 50–249 henkilöä ja suuret yritykset vähintään 250 henkilöä. Luokittelu poikkeaa Euroopan komission suosituksesta pk-yritysten määritelmäksi (2003/361/EY). Käytetty toimialaluokitus on TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008). Lainojen ja takausten kohdalla laskennallisen tuen arvo ei ole yhtä suuri kuin esitetty tukisumma, joten tukimuotojen keskinäinen vertailu ei ole mielekästä.