Julkaistu: 6.5.2024

Korjausrakentamisen hinnat nousivat 0,4 % vuodentakaisesta

Korjausurakoiden hintojen yli kaksi vuotta jatkunut voimakas nousu päättyi keväällä 2024. Asunto-osakeyhtiöitä edustavien isännöitsijöiden näkökulmasta korjausurakoiden hinnat ovat nousseet 1,5 % vuodentakaisesta. Julkisyhteisöjen mukaan urakoiden hinnat ovat laskeneet 2,0 %. Vuokrataloyhtiöiden mukaan hinnat nousivat 0,4 % vuodentakaisesta. Kiinteistöjen omistajien näkemyksistä yhdistetty korjausrakentamisen hintaindikaattori nousi 0,4 %.

Kuvio 1. Korjausrakentamisen hinnan vuosimuutokset vastaajatyypeittäin, prosenttia

Kuviossa on kuvattu korjausrakentamisen urakkahintojen vuosimuutos puolivuosittain aikoina syksy 2020-kevät 2024, vastaajatyyppijaottelulla asunto-osakeyhtiöt, julkisyhteisöt, vuokrataloyhtiöt ja vastaajatyypit yhteensä. Hintakehitys on ollut syksyllä 2020 ja keväällä 2021 nollan tuntumassa tai lievässä kasvussa. 2021 syksystä alkaen hintojen nousu on voimistunut ja saavuttanut huipun keväällä 2023. Keväällä 2024 hinnat ovat nousseet asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta 1,5 % ja vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta 0,4 %. Julkisyhteisöjen mukaan hinnat laskivat 2,0 %. Yhteensä vastaajatyypit kokevat hintojen nousseen 2024 keväällä 0,4 % vuoden takaisesta.

Asuinrakennusten omistajia edustavat vuokrataloyhtiöt sekä isännöitsijät, jotka kilpailuttavat asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeita. Erilaisten toimitilarakennusten omistajia edustavat julkisyhteisöt. Nämä vastaajatyypit arvioivat tilaamiensa korjaushankkeiden lopullisen hinnan muutosta.

Isännöitsijöiltä, vuokrataloyhtiöiltä ja julkisyhteisöiltä on kysytty arviota hinnanmuutoksesta korjausrakentamisessa yleisesti ja remonttityypeittäin putki-, julkisivu- ja kattoremonteista sekä vuosikorjauksista. Remonttityypeistä hinnat nousivat eniten vuosikorjauksissa, joiden hinnat nousivat 1,0 % verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Kattoremonttien hinnat nousivat 0,7 % ja putkiremonttien 0,5 %. Julkisivuremonttien hinnat laskivat 0,6 %.

Kuvio 2. Eri remonttityyppien hintojen vuosimuutokset, prosenttia

Kuviossa on kuvattu korjausrakentamisen urakkahintojen vuosimuutos puolivuosittain ajankohtina kevät 2021-kevät 2024, remonttityyppijaottelulla julkisivuremontit, kattoremontit, putkiremontit ja vuosikorjaukset. Hintakehitys on kaikissa remonttityypeissä ollut syksyllä 2020 ja keväällä 2021 lievässä kasvussa. 2021 syksystä alkaen hintojen nousu on ollut voimistuvaa ja saavuttanut syksyllä 2022 tai keväällä 2023. Keväällä 2024 hinnat nousivat eniten vuosikorjauksissa 1,0 %, kattoremonttien hinnat nousivat 0,7 % ja putkiremonttien 0,5 %. Julkisivuremonttien hinnat laskivat 0,6 % verrattuna vuoden takaiseen.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen aliurakoiden hinnat laskivat 1,2 % vuodentakaisesta

Rakennusyrityksiä on pyydetty arvioimaan korjaus- sekä uudisrakentamiseen hankittujen aliurakoiden hintakehitystä. Keväällä 2024 hintojen vuosimuutos kääntyi laskuun niin korjausrakentamisessa -1,2 % kuin uudisrakentamisessa -2,9 %. Syksyllä 2021 alkanut hintojen voimakas nousu oli ehtinyt jo laantua syksyllä 2023, jolloin hinnat nousivat korjausrakentamisessa enää 1,5 % ja uudisrakentamisessa 0,2 % verrattuna vuoden takaiseen.

Kuvio 3. Rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos, prosenttia

Kuviossa on kuvattu rakennusyritysten aliurakoiden hintakehityksen vuosimuutos puolivuosittain ajankohtina syksy 2020-kevät 2023, erikseen korjaus-. uudisrakentamisesta ja rakentamisesta yhteensä. Hintakehitys on syksyllä 2020 ollut negatiivista, keväällä 2021 nollan tuntumassa. Syksyllä 2021 alkanut hintojen voimakas nousuvauhti saavutti huippunsa syksyllä 2022. Keväällä 2023 hintojen nousu oli vielä voimakasta ja syksyllä 2023 hintojen nousu lähes pysähtyi. Keväällä 2024 hinnat laskivat korjausrakentamisessa 1,2 % ja uudisrakentamisessa 2,9 %.

Rakennusyrityksiltä kysytään näkemystä tilaamiensa aliurakoiden hintakehityksestä, jolloin tutkimuksen kohteena on suppeamman urakkakokonaisuuden hinta kuin kiinteistöjen omistajilta kysytty lopullisen korjausurakan hinta. Alihankinnoista puuttuvat urakointiketjussa pääurakoitsijana toimivan yrityksen omat kustannuserät, joiden hintakehityksestä ei saada tietoa tästä tutkimuksesta tai muistakaan tietolähteistä.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen tilasto perustuu kyselyyn, jossa vastaajia pyydetään arvioimaan korjausrakentamisen hintojen kehitystä tilaamiensa urakoiden perusteella viimeisen 12 kuukauden aikana. Kysely on toteutettu ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja se toistetaan kaksi kertaa vuodessa. Viiteajankohdat on valittu keruiden toteutusaikataulun mukaan. Kevään tiedonkeruut toteutetaan helmi-huhtikuussa ja syyskeruut syys-lokakuussa poikkeuksena syksy 2020, jolloin keruu ajoittui syys-marraskuulle.

Korjausrakentamisen hintaindikaattorin tiedonkeruussa kysytään hintakäsitettä eri tavalla rakennusyrityksiltä ja rakennusten omistajilta. Tavoitteena on saada hintakehityksestä tietoa niiltä tahoilta, jotka ammattimaisesti ostavat korjauspalveluita. Tämän vuoksi tulokset korjausrakentamisen hintakehityksestä esitetään erikseen rakennusten omistajien ja rakennusyritysten näkökulmasta.

Lisätietoa uuden indikaattorin laskennasta löydät menetelmäselosteesta.

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot